Afbeelding

Aroma

Column

Ontkenning van problemen was lang ‘woest aantrekkelijk’, maar staat uiteindelijk een duurzame oplossing in de weg. Uit het hoofd geleerde oude partijstandpunten blijken het af te leggen tegen een nieuwe stem.
Dus vooruit! Stap voor stap, desnoods volgens de beproefde choreografie van de processie van Echternach. Met twee stappen vooruit en één stap achteruit kom je ook vooruit.
We staan nu stil op een T-kruising. Wie niet weet waar hij naar toe wil, hoeft niet te kiezen tussen linksom of rechtsom. Maar wie in onze democratie politiek ziet als een methode om gezamenlijk problemen van ons op te lossen, moet zich eerst in die problemen verdiepen en die problemen serieus analyseren. Dat zegt ons boerenverstand. Verstand komt met de jaren, zegt men wel eens, alleen komen de jaren soms alleen.
Stel dus eerst de juiste vragen.
Er was eens een onwillige erfgename. Ze had geld geleend van broer. Die broer was toen overleden en ik mocht de nalatenschap afhandelen. Die schuld wilde ik dus verrekenen met haar erfdeel. Helaas ontkende de schuldenares de voor haar bittere werkelijkheid. Ze werd daarin driftig gesteund door haar welbespraakte zoon. Deze had voor alle zekerheid in het sterfhuis de papieren schuldbekentenis in zijn binnenzak gestoken. Moeder zat vlak bij me tijdens de rumoerige familiebespreking, omdat ze kennelijk heel slechthorend was. Ondanks mijn aandringen bleef ze ontkennen. Dus sneed ik een ander en voor haar minder gevoelig onderwerp aan. Lichtjes naar mijn buurvrouw overhellend vroeg ik en passant: Hoeveel rente betaalde u ook al weer in februari? Spontaan genezen van haar doofheid kwam het antwoord: fuuftig gulden!

De voor menigeen katerachtige verkiezingsuitslagen bieden kansen. Er is nu geen behoefte aan populisme, geen behoefte aan probleemontkenners. Er is dringend behoefte aan een flinke dosis gezond verstand. Polarisatie maakt standpunten wel duidelijk, maar lost geen problemen van ons op.
Na een jaar van onvriendelijke correspondentie tussen advocaten moest ik eens - als door de rechtbank benoemde boedelnotaris - overgaan tot het opmaken van een z.g. proces-verbaal van zwarigheden. Dat is een notariële akte met een heldere uiteenzetting van alle bestreden standpunten, de grondslag voor een komende gerechtelijke procedure. Dan moet je dus eerst weten wat het probleem is. In een gesprek met iedere partij afzonderlijk, zonder advocaat, toonde ik wel mijn begrip voor ieders standpunt, maar wees tegelijk ook ieder op de zwakke punten in het licht van feitelijke onmogelijkheden. Na twee gesprekken volgde dan een bespreking op kantoor met alle betrokkenen, inclusief de advocaten. Tijdens die sessie kwam er een oplossing, die zij zelf ook al als de enig haalbare hadden vermoed. Zonder gezichtsverlies werd de strijd beslecht.
Van zelfgemaakte aroma’s om de innerlijke balans te herstellen, dank zij een Stap-cursus aromatherapie, had destijds nog niemand gehoord. Wel was ieder tevreden, zonder cursus. Empathie is een effectief aroma.

Wim Klaassen

Meer nieuws