J. Dankers (1932-2020) | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl
Foto:

J. Dankers (1932-2020)

  Column

Eind 2020 overleed op 88-jarige leeftijd J. Dankers. Deze leraar was onder meer werkzaam in Zierikzee. Elf boeiende jaren brachten hij en zijn gezin in de stad en op ons eiland door. Het waren vruchtbare en leerzame jaren voor hem en zijn leerlingen. Aan het eind van zijn Zierikzeese periode kreeg Dankers in de raadzaal veel lof: ‘U was in de raad altijd zeer amicaal. Ik wilde wel dat alle raadsleden zo waren’.

Jacobus Dankers, die Koos werd genoemd, werd in Hardinxveld geboren. Na de kweekschool en de militaire dienst begon hij als onderwijzer in Giessen-Oudkerk. Ondertussen studeerde hij want zijn ambitie lag bij het voortgezet onderwijs. In het najaar van 1955 werd Koos Dankers tot vijfde leerkracht aan de Christelijke school voor uitgebreid lager onderwijs (ULO) in Zierikzee benoemd. Met die benoeming op zak trad Koos het jaar erop in het huwelijk met Janny van der Poel, dochter van de Oud Gereformeerde predikant Joh. van der Poel. Omdat er nog geen woning beschikbaar was in Zierikzee woonde het echtpaar korte tijd in Oosterland. Al snel konden ze verhuizen naar een van de nieuwe woningen in de d’Aillystraat, in Plan Buyze. In Zierikzee werden hun drie oudste kinderen geboren: Gert, Hans en Alien. Het gezin woonde later aan de Lange Blokweg.

Koos Dankers en zijn echtgenote waren binnen de kortste keren goed geïntegreerd. Kerkelijk sloten ze zich aan bij de Gereformeerde Gemeente in Nederland aan de Sint Domusstraat. Ondertussen studeerde Koos ijverig verder met als resultaat dat hij in 1958 en in 1962 zijn akten Duits behaalde. Koos Dankers had een goede band met zijn leerlingen. Een bijzonderheid was de wedstrijd voor de radio in 1962 waarbij een viertal van zijn school deelnam aan een radiowedstrijd. Van de veertig scholen eindigde het team als tweede. Tot het kwartet behoorde onder meer Peter Noordermeer, die me vertelde dat het team na hertelling alsnog eerste werd.

In datzelfde jaar kwam Koos Dankers in de gemeenteraad voor de Protestants-Christelijke fractie, een samenwerking van de ARP, CHU en SGP. Omdat fractievoorzitter J.W. van den Doel tussentijds stopte, nam Dankers diens plaats in. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat een lid van de SGP in de Zierikzeese gemeenteraad kwam. Koos Dankers koos voor een eigen lijn, zeker waar het principiële zaken gold. Opvallend was zijn inzet voor het behoud van het monumentale karakter van Zierikzee. Al in de eerste raadsvergadering, die hij bijwoonde, verzette hij zich tegen de geprojecteerde gesloten ringbebouwing rond Zierikzee. Ook had hij bedenkingen tegen de locatie van een jachthaven. Verder zei hij onder meer: ‘Een moderne bouwpuist als Malta aan een oude stad is bepaald ook niet mooi te noemen’.

Wie duidelijk is, moet ook veel tegenwind verwachten. Dat gold ook bij Koos Dankers, maar vriend en vijand waren het er snel over eens dat Koos Dankers een aanwinst was voor de gemeenteraad. Velen betreurden het dan ook dat hij in 1966 Zierikzee verruilde voor het leraarschap aan de Christelijke kweekschool De Driestar in Gouda waar hij later ook conrector was. Veel lof viel hem bij zijn afscheid ten deel, zowel in de gemeenteraad als op de Christelijke ULO. Ook op de Christelijke Huishoudschool in Bruinisse had Dankers les gegeven.

Dankers vergat Schouwen-Duiveland niet. Regelmatig kwam hij er terug voor spreekbeurten en als vertegenwoordiger van de door hem mede opgerichte christelijke hulporganisatie Woord en Daad, die zich op internationale schaal inzet voor het bestrijden van armoede. Met grote gedrevenheid zette hij zijn talenten ook daarvoor in. Het citaat van het raadslid M.C. Doeleman in de eerste alinea laat zien dat het staan voor eigen principes en vriendschap elkaar heel goed verdragen.

Huib Uil