Logo wereldregio.nl
Foto:

Belofte

  Column

Veel aandacht gaat uit naar de bomen aan de Oude Haven. Ik bedoel aandacht bij de bewoners, niet bij het college.
Waarom moeten bomen worden gerooid? Het onderliggende idee is een plan van bijna tien jaar geleden, het sluitstuk op het opleuken van ons middeleeuwse stadje.
Op het nippertje is nu toch die drijvende trap aan het Kraanplein gesneuveld. Daartegen was ook al veel protest. Toch was niet voortgeschreden inzicht bij de gemeente, maar een heldere blik van de Rijksdienst voor cultureel erfgoed de goede fee aan de wieg van deze stap. Het Rijk weigert subsidie voor de hoognodige restauratie van de kademuren, indien de gemeente de borstwering aan het Kraanplein sloopt. De Rijksdienst koestert cultureel erfgoed, meer dan de gemeente, die zichzelf wel kandideert voor de Publieksprijs Erfgoed van de VNG.

In een open brief aan de leden van de commissie ruimte en economie en aan de leden van de raad en aan het college heb ik een aantal redenen genoemd waarom die aan de bewoners van de Oude Haven uitgereikte nieuwsbrief over de restauratie van de kademuren zo verkeerd is gevallen.
Zo is daar de commotie over de gebrekkige communicatie. Bewoners worden geïnformeerd, nadat de termijn voor het indienen van zienswijzen is verstreken. Mosterd na de maaltijd geeft een nare smaak aan het menu. Verder is de omgevingsvergunning voor de restauratie gebaseerd op een ander plan dan het plan van aannemer Leenhouts. Die heeft wél stilgestaan bij de risico’s voor de funderingen van de monumenten en bij behoud van de bomen. In werkelijkheid berust het dreigende rooien op het oude herinrichtingsplan.

Eendrachtig is gewerkt aan chaos.

Amsterdam restaureert kilometers kades. Toch worden daar de beeldbepalende bomen gespaard. Ook elders, zoals in Schiedam of Sluis. Niet hier, ondanks de andere visie van Leenhouts. Onze wethouder blijft halsstarrig, al zit niemand anders te wachten op de geldverslindende staart van het oude plan. De post onvoorzien in de begroting is hilarisch voor wie denkt aan de Zuidwellebrug. Geld speelt geen rol als je niet kunt rekenen.
De geloofwaardigheid van de politiek staat op scherp. Een actueel thema.

Wat nu?

Onzorgvuldige procedure, onvolledige en tegenstrijdige informatie, gewijzigde omstandigheden, voortgeschreden inzicht, andere samenstelling van de raad, allemaal redenen om waar te maken dat de raad als hoogste bestuursorgaan van de gemeente haar controlerende functie ernstig neemt en nu ingrijpt.
Daarom vroeg ik de raad om over te gaan tot heroverweging en de neergelegde omgevingsvergunning terug te trekken, opdat de gemeente in open overleg met belanghebbenden en in samenspraak komt tot een integraal plan voor de kaderestauratie, gebaseerd op correcte rapportage. De vraag of en in hoeverre en op welke wijze dan iets moet worden gedaan met de winterlindes komt vanzelf op tafel, maar dan onderbouwd door correcte documentatie.
De cie ruimte en economie stond afgelopen maandagavond open voor heroverweging. Belofte maakt schuld.

Wim Klaassen