De Stormvloedkering beschermt ons tegen het water, maar twintig kilometer dijk is onder de maat en moet aangepakt gaan worden.
De Stormvloedkering beschermt ons tegen het water, maar twintig kilometer dijk is onder de maat en moet aangepakt gaan worden. Foto: Sara Winter

Twintig kilometer dijk wettelijk onder de maat

Algemeen

Ruim twintig kilometer dijk voldoet op Schouwen-Duiveland niet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Er is volgens het waterschap Scheldstromen ‘geen acuut veiligheidsprobleem’, maar in 2050 moet de primaire dijk wel op orde zijn. In Zeeland (want Schouwen-Duiveland heeft niet als enige een probleem) gaat het daarbij om een investering van 1,5 miljard euro. ‘’Om te zorgen dat Zeeland de meest klimaatbestendige Delta ter wereld blijft zijn deze investeringen noodzakelijk om onze provincie ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden,” zo laat het waterschap weten.

De beoordeling van de veiligheid van de primaire waterkeringen is een wettelijke verplichting van de waterschappen. Primaire waterkeringen zijn dijken en duinen die het achterland scheiden van de zee of Wester- en Oosterschelde en langs het Grevelingen- en Volkerak-Zoommeer. Sinds 1 januari 2017 is een nieuwe veiligheidsnorm vastgesteld door het Rijk die uitgaat van een overstromingskans. Deze veiligheidsnorm stelt dat iedere Nederlander ‘een kans mag hebben om te verdrinken’ als gevolg van een overstroming van 1 op 100.000 per jaar. Bij grote economische belangen en vitale objecten wordt de norm nog strenger. Hierdoor zijn de waterkeringen in Zeeland opgedeeld in 25 normtrajecten met uiteenlopende overstromingskansen. 

Waterschap Scheldestromen beheert en onderhoudt in Zeeland 425 kilometer aan primaire waterkeringen, verdeeld over vijfentwintig normtrajecten. Per normtraject is een veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. Er zijn vijftien normtrajecten afgekeurd.Deze voldoen niet aan de huidige veiligheidsnorm. 

In totaal gaat het om 114 kilometer afgekeurde dijk op een areaal van 425 kilometer. De versterkingsopgave ziet er als volgt uit. Op Schouwen-Duiveland gaat het om 20,4 km, Tholen en St. Philipsland 34,9 km, Noord- en Zuid-Beveland 35,45 km, Walcheren 8,95 km en in Zeeuws-Vlaanderen betreft het 14,65 km. 

Versterkingswerken van waterkeringen zijn kapitaalsintensief. Scheldestromen betaalt tien procent zelf, de overige negentig procent van deze kosten worden landelijk (door alle 21 waterschappen en het Rijk) gedragen. Voorbeelden van al uitgevoerde versterkingswerken zijn de Zwakke Schakelprojecten op Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen die tussen 2008 en 2017 zijn uitgevoerd. Op dit moment wordt de dijkversterking in Hansweert voorbereid. De kosten hiervoor zijn geraamd op honderdzestig miljoen euro. 

Gezien de omvang van de totale versterkingsopgave is de financiering hiervan op lange termijn voor waterschap Scheldestromen niet houdbaar. Daarom is Scheldestromen intensief in gesprek met het Rijk om de financieringsopgave van de waterveiligheid in Zeeland voor de toekomst te garanderen. 

De Stormvloedkering beschermt ons tegen het water, maar twintig kilometer dijk is onder de maat en moet aangepakt gaan worden.

Meer nieuws