Commissaris Han Polman
Commissaris Han Polman

Reactie Zeeuwse overheden op Miljoenennota

Algemeen

 Zeeuwse reactie op Miljoenennota 

De Zeeuwse overheden reageren op de oproep van de koning om vanuit positieve kracht samen te werken met het kabinet aan de grote opgaven die ook de Zeeuwse samenleving hard raken. Zeeland kiest een aanpak die samengevat kan worden met samen, korte lijnen en draagvlak zoeken. Ook bij moeilijke dossiers. Zeeland maakt zich net als het kabinet zorgen om de toekomst van de brede welvaart. Dit vraagt om gezamenlijke actie. Zeeland bereidt onder andere een aanbod voor in de vorm van een Regio Deal. De volledige reactie hieronder

Zeeland is energiek 

De enorme stijging van de gasprijzen en de hoge inflatie brengen veel inwoners, bedrijven en voorzieningen in de problemen. Bijvoorbeeld zwembaden, theaters en bakkers zullen genoodzaakt zijn om te sluiten. Meer maatregelen zoals het energieplafond zijn nu nodig om honger en kou in de komende winter te voorkomen. 

De urgentie van de klimaataanpak en energietransitie wordt alleen maar groter. Zeeland gaat graag in gesprek met het kabinet, ook voor de lange termijn biedt Zeeland oplossingen. Bijvoorbeeld nieuwe windparken op zee, waterstoffabrieken en kernenergie maar wel onder goede voorwaarden. Dat is energie in Zeeland! 

Zorg dichtbij 

Het kabinet wil bereikbare en betaalbare zorg voor iedereen. In Zeeland staat juist dit onder druk onder andere door verandering van de normen voor spoedeisende hulp en het tekort aan zorgverleners. Met de Zeeuwse zorgcoalitie wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen waarbij ook het kabinet nodig is. 

Opvang vluchtelingen 

Het kabinet zet in op de verbetering in de opvang van vluchtelingen. In Zeeland bereiden we samen een plan voor gericht op de noodzakelijke hulp en voorzieningen. Zoals flexwoningen, onderwijs en zorg. We verwachten dit met steun van het Rijk te realiseren. 

Zeeland bereikbaar 

In de afgelopen jaren heeft Zeeland veel gedaan om de bereikbaarheid te verbeteren. Maar we zijn er nog niet; er rijden steeds minder bussen, knelpunten in de infrastructuur zijn niet opgelost en de gevolgen van de invoering van een kilometerheffing in een uitgestrekt gebied als Zeeland zijn nog onduidelijk. En voor de tunnelkosten zien we nog geen beweging bij het Rijk. Zeeland zet dus in op een extra rijksbijdrage voor de Rijksinfrastructuur in Zeeland. 

Maatwerkaanpak Stikstof 

We staan constructief tegenover de stikstofdoelen en we hebben ruimte voor maatwerk nodig van het Rijk om dit vanuit specifiek Zeeuwse context te kunnen realiseren. Dit doen we samen met agrarische partijen en industrie. 

Zeeland biedt ruimte voor woningbouw 

Zeeland is uniek ten opzichte van andere regio’s. Er wonen in Zeeland nog geen 400.000 inwoners op een oppervlak zo groot als de Randstad. We hebben dus letterlijk en figuurlijk de ruimte om oplossingen te bieden, die ambitie hebben we ook. Zeeland moet daarvoor wel in aanmerking komen voor het woningbouwfonds. 

Financiële zorg bij Zeeuwse overheden 

Er zijn grote onzekerheden bij de Zeeuwse overheden over de financiële situatie. De kosten van klimaatadaptatie (bijvoorbeeld dijkverzwaring, verdroging) werken in Zeeland onevenredig sterk door in de lasten voor de burgers. Dit doet zich onder andere voor bij de waterschapsbelasting door de huidige werkwijze van (voor-)financiering bij de hoogwaterbeschermingsmaatregelen. Daarvoor is extra Rijkssteun nodig uit het beschikbaar klimaatfonds. 

Daarnaast is onduidelijk in hoeverre de overheden worden gecompenseerd voor alle kostenstijgingen zoals die in het sociaal domein, de opschalingskorting en de stijging van bouwkosten. Tenslotte blijft de herverdeling van gemeente- en provinciefonds een punt van zorg voor Zeeland. 

Herdenking afschaffing slavernij 

In 2023 wordt ook in Zeeland aandacht gegeven aan de afschaffing van de slavernij. We willen graag samen met de Rijksoverheid een kennisalliantie slavernijverleden realiseren. 

Mainport Zeeland en ondermijning 

In Zeeland leveren we vanuit de havens een belangrijke bijdrage aan de economie. Maar de georganiseerde criminaliteit en ondermijning zijn een reëel gevaar. Met onder andere de Zeeuwse norm weerbare overheid werken we hard aan de bestrijding hiervan. Ook cybercriminaliteit maakt hier deel van uit. We zien nu dat er extra geld beschikbaar komt. Dat is goed nieuws, maar het is nog niet duidelijk of dit voldoende is om de problemen in en rond de Zeeuwse havens en het platteland te bestrijden. 

Inzet op preventie heeft prioriteit, maar er moet ook wel voldoende capaciteit beschikbaar zijn. 

Namens de Zeeuwse Overheden, 

Han Polman, Marga Vermue en Toine Poppelaars

Meer nieuws