Logo wereldregio.nl
Foto:

Bezwaar tegen centrale in Gouweveer

Vier omwonenden van de Gouweveerpolder hebben ernstig bezwaar tegen de plannen om daar een hoogspanningscentrale te bouwen. In een brief maken ze dat kenbaar bij de gemeente. Ze schrijven: ,,De Gouweveerpolder maakt deel uit van het Gouwegebied, waar klei, zand, dijken, bomen, boerderijen en dorpen elkaar afwisselen. Met recht kan worden gesteld dat dit gebied een belangrijke natuur- en cultuurhistorische waarde heeft. 

De Gouweveerpolder biedt een naar alle richtingen ongekend weids uitzicht. Door het realiseren van een dergelijk hoogspanningsstation zal dit uitzicht ernstig worden verstoord. Het feit dat het landschap ter plaatse reeds geweld is aangedaan 

door de plaatsing van een drietal windturbines betekent zeer nadrukkelijk niet dat een verdere “verrommeling” acceptabel is.

De Gouweveerpolder is, gelet op de ligging, ook uit een oogpunt van flora en fauna zeer belangrijk. Met enige regelmaat worden bijzondere waarnemingen ge-daan. Zo is onlangs de Steppekiekendief gesignaleerd en is Kaal Breukkruid aangetroffen. Verder grenst de locatie aan het Nationaal Park Oosterschelde, een kwetsbaar en beschermd Natura 2000 gebied en zeer gevoelig voor CO2-uitstoot.Bedoelde locatie is gelegen aan een populaire fietsroute, zowel binnen- als buitendijks. Als laatste: de directe omgeving, de bossen, de kreken, de Gouweveerse zeedijk en het strandje, is zeer in trek bij recreanten. Gevreesd moet worden dat een 150kV station op meergenoemde locatie de recreatieve waarde van het gebied ernstig negatief zal aantasten.’’