Logo wereldregio.nl
Foto:

Studie naar erfgoedwaarde grafmonumenten

De gemeente gaat onderzoeken welke graven of grafbedekkingen (funerair erfgoed) historisch waardevol zijn en dus bewaard moeten blijven. Een werkgroep met drie lokale deskundigen voert de inventarisatie onder leiding van het Erfgoedplatform uit. 

Funerair erfgoed betreft zijn graven met een historische betekenis of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft. Bijvoorbeeld materialisatie, vormgeving, grafteken, decoratie en dergelijke. Tot op heden werd per begraafplaats, in geval van ruiming, een inventarisatie gemaakt. Een beleid ontbreekt, daardoor is het niet duidelijk of zorg wordt gedragen voor instandhouding.  Begin 2020 is een plan van aanpak opgesteld op basis waarvan in samenwerking met (onafhankelijke) deskundigen een inventarisatie op de begraafplaatsen zou plaatsvinden. Op basis van dit plan van aanpak zou samenwerking worden gezocht met Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland, Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, PKN-kerken Schouwen-Duiveland, Platform kerken en 17 stads- en dorpsraden. Door de Coronapandemie is deze uitvoering blijven liggen, want samenwerken op locaties is lastig in deze tijd. Toch vindt het college het wenselijk dit op te pakken, maar op een andere manier. 

Inmiddels is het erfgoedbeleid van de gemeente Schouwen-Duiveland toe aan een actualisatie. De bedoeling is het funerair erfgoed hierin onder te brengen. Aan het erfgoedplatform is gevraagd of zij medewerking wil verlenen aan de inventarisatie van het funerair erfgoed met een kleine groep. Zij hebben hiervoor de volgende vrijwilligers bereid gevonden. Een Kunsthistorica en specialist funerair erfgoed en twee amateur-historicus die ook actief zijn bij het gemeentearchief Namens het Erfgoedplatform is Ria Geluk betrokken bij dit project en op afstand is Huib Uil oud archivaris gemeente Schouwen-Duiveland beschikbaar voor advies. De werkgroep volgt de voorgestelde werkwijze vanuit het oorspronkelijke plan van aanpak, maar geven hier vanuit hun eigen inzicht, uitvoering aan. Dat betekent dat er geen classificatie op basis van cijfers gaat plaatsvinden maar een beschrijving van het funerair erfgoed. Voor de lokale kennis betrekken zij inwoners uit de verschillende kernen met kennis van zaken in de historische context. Hier worden de dorps-stadsraden voor benaderd.

De inventarisatie zal over ongeveer een jaar gereed zijn. Daarna wordt een advies voorbereid. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland een besluit over hoe zij om wil gaan met de instandhouding van het funerair erfgoed op de gemeentelijke begraafplaatsen. Hierbij worden ook de financiële consequenties betrokken. In 2011 is een eerste quickscan gemaakt van het funerair erfgoed op de begraafplaatsen in Burgh en Oosterland door het bureau Funeraire adviezen uit Amsterdam in verband met een ruiming. In maart 2016 is in verband met het nieuw vast te stellen begraafplaatsen beleid, opnieuw een quickscan gemaakt. In dit geval van alle éénentwintig begraafplaatsen in onze gemeente. De gemeente heeft dus een globale inventarisatie van de grafmonumenten die om één of andere reden als behoudenswaardig worden bestempeld. Deze quickscan is eerder niet aangeboden aan het college of de raad. Vanwege het ontbreken van een vervolgplan over hoe om te willen gaan met dit aangewezen funeraire erfgoed.