Logo wereldregio.nl
<p>Wethouder Paula Schot</p>

Wethouder Paula Schot

(Foto: )

Subsidie voor voorkomen lees- en spelproblemen bij jonge kinderen

De 21 basisscholen op Schouwen-Duiveland kunnen aan de slag met het online programma Bouw. Dit programma is bedoeld om lees- en spelproblemen bij jonge kinderen (groep 2 t/m 4) te voorkomen dan wel weg te werken. Voor de aanschaf en het gebruik van dit maatwerkprogramma stelt de gemeente een (budget)subsidie van in totaal € 56.075 beschikbaar. Hiermee kunnen de basisscholen tot eind 2026 gebruik maken van dit programma. Stichting Radar treedt op als aanspreekpunt hiervoor.

De budgetsubsidie voor het programma Bouw is de eerste subsidie die de gemeente Schouwen-Duiveland vanuit de Subsidieregeling onderwijsachterstanden 2019 verleent. Via deze regeling is jaarlijks € 60.000 beschikbaar voor het bevorderen van de taalontwikkeling van kinderen tot en met 12 jaar en/of het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de taalontwikkeling van hun kind. Dit sluit aan bij de doelstellingen van het Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022. Het programma Bouw richt zich op kinderen met een taalachterstand en kinderen die het risico lopen een taalachterstand te ontwikkelen. Dat kan zijn omdat ze opgroeien in een taalarme omgeving of in een omgeving waarin geen of weinig Nederlands wordt gesproken. Maar ook dyslexie of het moeilijk kunnen omgaan met klanken (fonemisch bewustzijn) kunnen leiden tot taalachterstand.

Het programma Bouw richt zich op beter lezen en spellen en dus op een betere beheersing van het Nederlands. Bovendien betrekt het programma de ouders bij het verbeteren van het Nederlands van hun kind. Ouders kunnen hun kinderen thuis als een soort bijlesdocent helpen. Op school kan een ouder kind helpen bij het uitvoeren van de opdrachten. 

Uit een (promotie)onderzoek van de Universiteit van Amsterdam bleek dat Bouw een effectief programma is. Scholen die werken met Bouw zien dat het aantal leerlingen met leesproblemen met 60% afneemt. De effecten kunnen zichtbaar blijven tot en met groep 8. Wethouder Paula Schot onderwijs, SGP): ,,Het is goed om te zien dat de basisscholen op Schouwen-Duiveland de handen ineen slaan en gezamenlijk deze subsidieaanvraag hebben gedaan. Het is belangrijk om taalproblemen bij kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken, omdat het veel invloed heeft op hun verdere ontwikkeling. Ik ben dan ook blij dat de scholen nu met Bouw aan de slag kunnen.