Logo wereldregio.nl
Foto:

Het begrotingsdebat voor de fijnproevers

Met twee vergaderingen heeft de gemeenteraad de meerjarenbegroting behandeld én vastgesteld. Traditiegetrouw het moment voor de partijen om extra en aanvullende voorstellen te doen. Dat doen ze in vorm van amendementen en moties. En die waren er weer erg veel donderdag. Het voert te ver om alles uit te lichten, maar voor de fijnproevers toch een overzicht van alle besloten zaken. Het geeft ook een beeld van de standpunten van de diverse politieke partijen. Veel ‘leesplezier’.

Ingetrokken amendement en motie

A14

Een door de fractie LSD, mede namens de fracties GL, VVD, SGP en CDA ingediend amendement, om op bladzijde 121 een activiteit toe te voegen waarmee de burgemeester wordt gevraagd in samenspraak met het college een uitwerking te geven van zijn bevoegdheid zoals bedoeld in artikel 170, lid 1 en onder a van de Gemeentewet. Hierin is wettelijk vastgelegd dat de burgemeester toe ziet op een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid en van de daaruit voortvloeiende besluiten, alsmede op een goede afstemming tussen degenen die bij die voorbereiding, vaststelling en uitvoering zijn betrokken.

wordt op verzoek van de portefeuillehouder ingetrokken en vervangen door een motie over dit onderwerp (M8).

M2

Een door de fractie CDA ingediende motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen om naar een mogelijkheid te zoeken om de verenigingen, stichtingen en clubs in de cultuursector in deze moeilijke tijd tegemoet te gekomen, wordt na de reactie van het college van burgemeester en wethouders ingetrokken.

Amendementen

A1 aangepast

Een door de fractie VVD, mede namens de fracties LSD en CDA ingediend en nadien nog gewijzigd amendement, dat er in voorziet: 

In 2021 wordt een eilandbrede Economische Visie opgesteld. De benodigde middelen, naar raming

€ 30.000, worden gedekt ten laste van de reserve strategische visie. Deze visie moet erop gericht zijn

als onderligger te dienen voor de algehele herziening van de Strategische Visie, zodat deze daar op dat moment zoals meerdere beleidsstukken geïncorporeerd kan worden.

wordt met algemene stemmen aangenomen

A2 aangepast

Een door de fractie LSD, mede namens de fracties GL, SGP en CDA ingediend en nadien nog gewijzigd amendement, waarbij aan de begroting wordt toegevoegd:

 • Vanaf de jaarschijf 2022 voeren we een gedifferentieerd tarief toeristenbelasting in. Uiterlijk in het voorjaar van 2021, te weten bij de Kadernota begroting 2022 komt het college van burgemeester en wethouders, na consultatie van de verblijfsrecreatieve sector, waaronder in ieder geval Vekabo, Hiswa-Recron, en de VHP met een voorstel op welke wijze dit ingevoerd moet worden. Als hard kader geeft de raad mee dat dit voorstel vanaf 2022 minimaal € 2,5 miljoen structurele meeropbrengst toeristenbelasting op moet leveren.
 • Voor zover dit amendement strijdig is met de eerder vastgestelde bestuursopdracht differentiatie toeristenbelasting prevaleert dit amendement boven de eerder vastgestelde bestuursopdracht.

wordt met algemene stemmen aangenomen

A3 aangepast

Een door de fracties LSD en VVD, mede namens de fracties GL, SGP en CDA ingediend en naderhand nog tweemaal aangepast amendement, waarbij aan de begroting wordt toegevoegd:

 1. Voor de uitvoering van de masterplannen, stads- en dorpsvisies en uitvoeringsplannen voor de kleinere kernen tot 1.500 inwoners wordt een extra investeringsruimte vrijgemaakt van totaal € 15 miljoen, ingaande 2022. Samen met de eerder aangenomen amendementen voor de uitvoering van masterplannen en stads- en dorpsvisies en uitvoeringsplannen is hierdoor totaal € 35 miljoen investeringsruimte voor dit doel beschikbaar. Hiermee wordt het jaarlijkse budget voor de uitvoering masterplannen en stads- en dorpsvisies vanaf 2022 met € 1,5 miljoen verhoogd, en vanaf 2024 met € 1,8 miljoen, waarvan vanaf 2022 € 500.000 wordt aangewend voor de benodigde specialismen en passende ondersteuning voor de uitvoering en vanaf 2024 € 300.000 voor de dekking van de onderhoudslasten die uitstijgen boven het huidige onderhoudsniveau als gevolg van de investeringen. 
 2. De extra kapitaallasten uit deze investeringsruimte van jaarlijks € 0,7 miljoen dekken uit de meeropbrengst die vanaf 2022 vrijkomt uit de verhoging (middels tariefdifferentiatie) van de toeristenbelasting.
 3. De na 2024 nog ongedekte oplopende kapitaallasten (totaal € 320.000 in 2029) vanuit de reeds beschikbare investeringsruimte van € 20 miljoen dekken uit de meeropbrengst die vrijkomt uit de verhoging van de toeristenbelasting. 
 4. De budgetten voor de benodigde specialismen en passende ondersteuning en voor de onderhoudslasten dekken uit de meeropbrengst die vrijkomt uit de verhoging van de toeristenbelasting.
 5. Indien projecten (nog) niet worden gerealiseerd of door programmering juist eerder worden gerealiseerd dan gepland, dan worden van 2022 tot en met 2028 de niet bestede kapitaallasten toegevoegd aan de reserve strategische visie, dan wel de hogere kapitaallasten dan gebudgetteerd in die jaren onttrokken aan de reserve strategische visie.
 6. In de jaren 2021 € 21.000, 2022 € 1.516.000 en 2023 € 1.082.000 (totaal € 2.619.000) aan de algemene reserve toe te voegen. Mede hierdoor valt de gemeente in de categorie “matig financieel gezond”. 

wordt met 21 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen

Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, GL, SP en HvSD. Tegen stemmen de fracties D66 en PvdA. 

A4 aangepast

Een door de fracties LSD en VVD, mede namens de fracties GL en SGP ingediend en nadien gewijzigd amendement met bijbehorende en nadien ook nog gewijzigde bijlage, over de prioritering stads- en dorpsvernieuwing, waarbij aan de begroting wordt toegevoegd:

 • Blz. 76 UITVOERINGSPLAN OUWERKERK

Er wordt een activiteit toegevoegd waarmee we in 2021 het opstellen van een uitvoeringsplan Ouwerkerk faciliteren. Binnen dit proces worden in ieder geval de mogelijkheden onderzocht om een aantrekkelijk en toegankelijk (wandel)pad door het buitengebied te realiseren voor inwoners, toeristen en bezoekers van het Watersnoodmuseum. Daarnaast wordt onderzocht of en zo ja hoe het sportpark ‘’t Eultje’ een andere bestemming kan krijgen. Voor dit onderzoek stellen we in 2021 een budget beschikbaar van € 25.000. Dit budget dekken we uit de in 2021 vrij te vallen afschrijvingslasten als gevolg van via de Programmarapportage 2020 doorgeschoven investeringen in stads- en dorpsvernieuwing. 

 • Blz. 76 en 77 UITVOERINGSPLAN KERKWERVE

In overleg met Sportvereniging WIK in Kerkwerve is gekozen voor lichtmasten t.b.v. het oefenterrein. Deze voetbalvelden worden door meerdere voetbalverenigingen gebruikt maar in de winter zijn ze beperkt bruikbaar wegens lichtgebrek. Wik heeft aangegeven in het kader van burgerparticipatie de hoge kostenpost betreffende de graafwerkzaamheden zelf op zich te nemen met leden en dorpsbewoners waardoor de totale kosten beperkt kunnen worden tot € 30.000. Hiervoor in 2021 een investeringsbudget opnemen van € 30.000. De kapitaallasten vanaf 2022 dekken we uit de verhoging van het structureel beschikbaar budget voor stads en dorpsvernieuwing. In overleg met Wik wordt bezien wat de mogelijkheden zijn om via de BOSA subsidie een gedeelte van de lichtmasten op een andere manier te financieren. Daarnaast maakt SV WIK nog kans om via het tv programma Voetbal International een bedrag te winnen. Mocht WIK subsidie krijgen en/of via Voetbal International een bedrag winnen, dan worden deze bedragen in mindering gebracht op het door de gemeente te investeren bedrag en vloeit dan terug in de reserve strategische visie. 

 • Blz. 76, 77 en 79 DORPSVISIE NIEUWERKERK

Nieuwerkerk mag vanwege het inwoneraantal (meer dan 1.500 inwoners) in de toekomst haar eigen dorpsvisie gaan ontwikkelen. Het duurt nog wel even voordat die visie is opgesteld en vastgesteld. Nieuwerkerk is een kinderrijke kern en er is behoefte aan buitenspeelmogelijkheden. Vooruitlopend op de nog op te stellen dorpsvisie gaan we daarom, in overleg met de dorpsraad, voor dit kinderrijke dorp nog voor het zomerseizoen 2021 een speeltuin realiseren. Hiervoor in 2021 een investeringsbudget opnemen van € 35.000. De kapitaallasten vanaf 2022 dekken we uit de verhoging van het structureel beschikbaar budget voor stads en dorpsvernieuwing.

 • Blz. 77 en 79 UITVOERINGSPLAN ZONNEMAIRE (kleine kern < 1500 inwoners)

Vooruitlopend op de realisatie van het uitvoeringsplan Zonnemaire realiseren we in 2021 samen met het dorp / de dorpsraad de buurtplek Zonnemaire waar al vanaf 2017 over wordt gesproken. Hiervoor in 2021 een investeringsbudget opnemen van € 50.000. De kapitaallasten vanaf 2022 dekken we uit de verhoging van het structureel beschikbaar budget voor stads en dorpsvernieuwing.

 • Blz. 78, UITVOERINGSPROGRAMMA DORPSVISIE SCHARENDIJKE

Rekening houden met:

 1. Herinrichting Bethlehemplein: beplanting en verlichting uitvoeren conform het plan. Hiervoor in 2021 een investeringsbudget opnemen van € 50.000. De kapitaallasten vanaf 2022 dekken we uit de verhoging van het structureel beschikbaar budget voor stads en dorpsvernieuwing.
 2. Herinrichting Dorpsstraat: De appartementen die het ‘Gat van Scharendijke’ gaan opvullen, worden pas rond Pasen 2021 opgeleverd. Het is daarom helaas onmogelijk om de herinrichting van de dorpsstraat Scharendijke op te leveren voor de zomer van 2021. In overleg met ondernemers wordt er bepaald wat er tussen Pasen 2021 en zomerseizoen 2021 wél gedaan kan worden om de openbare ruimte in de Dorpsstraat voor het seizoen 2021 zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De middelen die daarvoor eventueel extra nodig zijn kunnen gedekt worden uit de reserve Strategische visie. In het najaar van 2021 wordt dan gestart met de herinrichting van de Dorpsstraat. Dit moet afgerond zijn voor Pasen 2022.
 3. o Dorpshuis ‘de Putmeet’: In 2021 wordt onderzocht of en zo ja onder welke voorwaarden en tegen welke kosten Dorpshuis ‘de Putmeet’ ondergebracht kan worden in de Stichting Dorpshuizen Schouwen-Duiveland. Het college werkt dit uit in een raadsvoorstel (inclusief de financiële consequenties) en legt dit in het tweede kwartaal van 2021 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.
 4. Pand JOP aanpassen: Het pand waarin voorheen de JOP gevestigd was, is geen eigendom van de gemeente maar van Zeeuwland. Het huurcontract loopt tot 1 mei 2021 en is op 28 augustus jongstleden opgezegd. De ‘Bende van het Strand’ heeft interesse om dit pand te gaan gebruiken. Zij zullen daarover afspraken moeten maken met pandeigenaar Zeeuwland. Als de Bende van het Strand en Zeeuwland overeenstemming bereiken over het gebruik van dit pand, dan moet het pand aangepast worden. In overleg met de Dorpsraad Scharendijke stellen we in 2021 € 10.000 beschikbaar voor het geschikt maken van het voormalige JOP pand voor gebruik door de Bende van het Strand. Dit onder voorwaarde dat Zeeuwland en de bende van het Strand overeenstemming bereiken over een huur- en of gebruiksovereenkomst. Dit budget dekken we uit de in 2021 vrij te vallen afschrijvingslasten als gevolg van via de Programmarapportage 2020 doorgeschoven investeringen in stads- en dorpsvernieuwing. 
 5. Blz. 79, UITVOERINGSPLAN DREISCHOR

Rekening houden met:

 • o Het opstellen en realiseren van een verkeerscirculatie- en parkeerplan van Dreischor Om te borgen dat hier in 2021 mee gestart kan worden, nemen we voor 2021 een budget op van € 10.000 op. Dit budget dekken we uit de in 2021 vrij te vallen afschrijvingslasten als gevolg van via de Programmarapportage 2020 doorgeschoven investeringen in stads- en dorpsvernieuwing.
 • o Nieuwe speeltoestellen voor de kinderopvang/basisschool De Klimop. De dorpsraad verkent of het mogelijk is om bij de kinderopvang/basisschool De Klimop nieuwe speeltoestellen te plaatsen die vervolgens door het hele dorp gebruikt kunnen worden. Hiervoor nemen we voor 2021 een budget van € 5.000 op dat beschikbaar gesteld wordt, zodra de dorpsraad van Dreischor met een plan komt voor deze speeltoestellen. Dit budget dekken we uit de in 2021 vrij te vallen afschrijvingslasten als gevolg van via de Programmarapportage 2020 doorgeschoven investeringen in stads- en dorpsvernieuwing. 
 • o Kabouterbos: Op initiatief van een aantal inwoners van Dreischor is er een kabouterbos opgezet in Dreischor. Dit initiatief is een groot succes en wordt gedragen door dorpsraad en inwoners. Om dit initiatief een impuls te geven stellen wij € 1.000 beschikbaar voor investeringen om dit verder te ontwikkelen, gedacht kan onder andere worden aan verlichting of aankleding. Dit bedrag wordt ter beschikking gesteld via de Dorpsraad. Dit budget dekken we uit de in 2021 vrij te vallen afschrijvingslasten als gevolg van via de Programmarapportage 2020 doorgeschoven investeringen in stads- en dorpsvernieuwing. 
 • o Rondje Dreischor: Op initiatief van een aantal inwoners wordt er een ‘Rondje Dreischor’ ontwikkeld. Dit gebeurt in overleg met de dorpsraad en andere lokale stakeholders. Hiervoor stellen we via de Dorpsraad € 1.000 beschikbaar. Dit budget dekken we uit de in 2021 vrij te vallen afschrijvingslasten als gevolg van via de Programmarapportage 2020 doorgeschoven investeringen in stads- en dorpsvernieuwing. 
 • Blz. 115 AANKLEDING HAVENPLATEAU BRUINISSE

We stellen in 2021 maximaal € 20.000 beschikbaar om het havenplateau Bruinisse aan te kleden met bijvoorbeeld paaltjes en/of plantenbakken. Dit dekken we uit de in 2021 vrij te vallen afschrijvingslasten als gevolg van via de Programmarapportage 2020 doorgeschoven investeringen in stads- en dorpsvernieuwing. 

 • Blz. 116, 117 ONTSLUITING TRANSFERIUM

De tekst in de tabel op bladzijde 116:

We realiseren de aanpassingen van de aansluiting Roelandsweg/ingang Transferium

Wordt gewijzigd in:

We realiseren de aanpassingen van de aansluiting Roelandsweg/ingang Transferium zoals ze gepland zijn. Daarnaast onderzoeken we in 2021 de mogelijkheid om hier een rotonde aan te leggen, we stellen hiervoor € 30.000 beschikbaar (voor ontwerp, infrastructuur, verkeer grondonderzoek). Dit onderzoek dekken we uit de reserve strategische visie. Op basis van dit onderzoek legt het college een voorstel ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. In afwachting van dat voorstel en de besluitvorming daarover reserveren we voor 2022 en 2023 alvast € 250.000 per jaar (€ 500.000 in totaal) voor de realisatie van deze rotonde (of een goedkoper, maar gelijkwaardig alternatief) Deze investeringen dekken we deels vanuit de middelen die op bladzijde 304 geoormerkt staan voor de tweede ontsluiting van het transferium 

(€ 361.000 in 2020) het restant (€ 139.000) dekken we uit de verhoging van het structureel beschikbaar budget voor stads en dorpsvernieuwing. 

 • Tabel ‘In de begroting lopende uitbreidingsinvesteringen’ op blz. 303 en 304

De tekst op bladzijde 304: Ontsluiting transferium via Stoofweg (€ 361.000 in 2020) wordt verwijderd uit deze tabel

De tweede ontsluiting Transferium via de Stoofweg staat in het schema ‘in de begroting lopende uitbreidingsinvesteringen’ op bladzijde 303 en 304 nog voor € 361.000 in 2020. Dat is niet conform de meest recente afspraken. Het al dan niet realiseren van een tweede ontsluiting op het Transferium in Renesse is het politieke sluitstuk van de uitvoering van het Masterplan Renesse. De uitvoering van de maatregelen uit het Masterplan Renesse is de komende jaren nog niet gereed. Pas als dit het geval is én er een gewenningsperiode is geweest hebben verkeerstellingen en monitoring van de maatregelen effect. Pas dan kan de gemeenteraad goed overwegen of en zo ja hoe en waar een tweede ontsluiting nodig is en wat de kosten daarvan zijn. Om die reden wordt de tweede ontsluiting Transferium Stoofweg verwijderd uit de lijst in de begroting lopende uitbreidingsinvesteringen. Om de tweede ontsluiting niet uit beeld te laten verdwijnen wordt hij opgenomen als ‘pro memori’ post in 2024 in de tabel ‘Projecten masterplannen, stads- en dorpsvisies nog niet belegd op blz. 288/289 onder het kopje Renesse. 

 • Blz. 116, 117 VERKEERSPLAN RENESSE

Rekening houden met:

 1. Het college komt in 2021 met een voorstel naar de gemeenteraad voor dynamische parkeerverwijzing. Het doel van zo’n systeem is vooral het reguleren van de verkeersstroom en stimuleren dat auto’s geparkeerd worden daar waar we het liefste zien dat ze geparkeerd worden (niet op de Laone, juist wel op het Transferium).
 2. Vooruitlopend op de definitieve uitvoering van het Verkeersplan voeren we een herinrichting uit van het parkeerterrein aan de Laone. Op dat parkeerterrein zijn 24 plekken gereserveerd voor de bewoners van de Tiny Houses, voor de resterende parkeerplekken stellen we betaald en/of bewoners parkeren in, met een voorkeur voor betaald parkeren. Zodra de opstallen van SV Renesse overgedragen worden aan de gemeente, worden deze gesloopt. De vrijkomende ruimte wordt benut als extra (betaalde) parkeercapaciteit. Om de sloop van de opstallen en de herinrichting te realiseren stellen we een investeringskrediet van in totaal € 250.000 beschikbaar in 2021. De kosten van de sloop (€ 25.000) dekken we uit de reserve strategische visie. De kapitaallasten van de herinrichting dekken we uit de verhoging van het structureel beschikbaar budget voor stads en dorpsvernieuwing.
 3. Blz. 286 FINANCIEEL OVERZICHT UITVOERING DORPSVISIE BURGH-HAAMSTEDE

De uitvoering van de dorpsvisie Burgh-Haamstede loopt enige vertraging op ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Bovendien zijn er nog projecten die nog niet belegd zijn, maar wel uitgevoerd moeten worden (zie bijlage, regel 40 t/m 52) Om toch alvast een begin te maken met de uitvoering zijn deze projecten gesplitst in projecten die in verhouding weinig voorbereiding vragen en dus relatief eenvoudig naar voren te schuiven zijn in de planning (zie bijlage regel B40 t/m B52) en projecten die meer voorbereiding vragen en dus niet eenvoudig naar voren te halen zijn (zie bijlage regel C40 t/m C52). 

Voor de projecten van die lijst die eenvoudig naar voren te halen zijn leggen we de regie in de stuurgroep neer. Voor die projecten bepaalt dus de stuurgroep wanneer ze worden uitgevoerd, zonder verdere tussenkomst van de gemeenteraad. 

Hiervoor nemen we in 2021 en in 2022 een investeringskrediet op van € 250.000 per jaar. De kapitaallasten van deze investeringen kunnen gedekt worden uit de verhoging van het structureel beschikbaar budget voor stads- en dorpsvernieuwing. Indien andere projecten binnen de uitvoering van de dorpsvisie Burgh-Haamstede met een lager investeringsbedrag kunnen worden gerealiseerd, vindt de dekking van deze projecten uit deze vrijvallende middelen plaats.

Voor de projecten die niet eenvoudig naar voren te halen zijn geven we nu al aan dat ze sowieso uitgevoerd gaan worden. Deze moeten echter op de gebruikelijke wijze via de gemeenteraad geprioriteerd worden hetzij enig jaar bij de begrotingsbehandeling, hetzij lopende enig jaar middels een raadsvoorstel. 

 • ALGEMEEN: ACTIVITEIT TOEVOEGEN:

INFOGRAPHICS VAN DE UITVOERING VAN DE STAD-EN DORPSVISIES IN BEGROTINGSCYCLUS 2022-2026 (BEGROTING 2022)

Met ingang van de begroting 2022-2025 wordt er bij de gemeentebegroting ook een infographics gepresenteerd en gepubliceerd (in de Wereldregio, tegelijk met de infographics programmabegroting) met daarop een overzicht van de uitvoering van de verschillende masterplannen, stad- en dorpsvisies en de uitvoeringsplannen van de kleinere dorpen. Daarvoor stellen we € 2.500 per jaar beschikbaar vanuit de budgettaire ruimte.

 • ALGEMEEN: TOEGANKELIJKHEID VOOR MINDERVALIDEN (INCLUSIVITEIT)

Wij gaan er van uit dat bij alle aanpassingen/investeringen die gedaan worden in de openbare ruimte van alle kernen er rekening gehouden wordt met toegankelijkheid voor onze mindervalide inwoners en toeristen (inclusiviteit).

 1. ALGEMEEN: ACTIVITEIT TOEVOEGEN

WEBSITE OPSCHOUWENDUIVELAND.NL AAN TOEGANKELIJKHEIDS-EISEN LATEN VOLDOEN

De website opschouwenduiveland.nl voldoet nog niet aan de toegankelijkheidseisen. Daarnaast wordt de huidige versie van de software na 2021 niet meer onderhouden. Voor het up-to-date maken van deze website in 2021 een budget opnemen van € 9.000. Dit budget dekken we uit de in 2021 vrij te vallen afschrijvingslasten als gevolg van via de Programmarapportage 2020 doorgeschoven investeringen in stads- en dorpsvernieuwing. 

wordt met 21 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen

Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, GL, SP en HvSD. Tegen stemmen de fracties D66 en PvdA. 

A5 aangepast

Een door de fractie LSD, mede namens de fracties VVD, GL, SGP en CDA ingediend en nadien nog gewijzigd amendement, om op bladzijde 18 een activiteit toe te voegen, luidende:

Het college van burgemeester en wethouders zal alles in het werk stellen om bij Onze Minister te bewerkstelligen dat de 35 hectare oestergronden die tot voor kort als compensatie(gronden) aan de Grevelingen vissers zouden worden uitgegeven alsnog aan deze vissers kunnen worden uitgegeven. Als Onze Minister hiermee instemt zal het college van burgemeester en wethouders na consultatie bij de Grevelingen vissers een voorstel uitwerken tot aanleg van openbare infra als steigers/loswal. 

wordt met algemene stemmen aangenomen

A6 aangepast

Een door de fractie LSD, mede namens de fracties GL, SGP en CDA ingediend en naderhand nog aangepast amendement, om op pagina 21 een activiteit toe te voegen luidende als volgt:

Er wordt een CO2-nulmeting uitgevoerd waarna deze wordt verfijnd door een CO2-balans. Hiervoor wordt externe deskundigheid ingehuurd. Deze balans wordt zo vertaald dat hij voor iedereen leesbaar en begrijpelijk is en vervolgens gedeeld met de gemeenteraad.

We stellen een budget beschikbaar van € 50.000 incidenteel voor de nulmeting, dit dekken we uit de reserve strategische visie. Voor het jaarlijks monitoren middels een balans stellen we € 50.000 structureel beschikbaar, dat dekken we uit de budgettaire ruimte. 

wordt met 22 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen

Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, GL, SP, PvdA en HvSD. Tegen stemt de fractie D66. 

A7 aangepast

Een door de fractie LSD, mede namens de fracties VVD, GL, SGP en CDA ingediend en naderhand nog aangepast amendement, om op bladzijde 36 een nieuwe activiteit toe te voegen die als volgt luidt:

Het college stelt een raadsvoorstel op om door een daartoe gespecialiseerd bureau een verkenning te laten doen op basis van de MIRT spelregels ten aanzien van het poldertracé N57 bij Burgh-Haamstede en een veilige oversteekplaats over de N59 nabij Bruinisse. Het college komt met een kredietvoorstel naar de raad voor de onderzoekskosten.

wordt met 21 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen

Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, GL, SP en HvSD. Tegen stemmen de fracties D66 en PvdA. 

A8 aangepast

Een door de fracties LSD en VVD, mede namens de fracties GL en CDA ingediend en naderhand nog aangepast amendement, om de eerste activiteit op bladzijde 44 te wijzigen, zodat deze als volgt komt te luiden: 

 • We geven een economische impuls om de eilandelijke ondernemersverenigingen van Schouwen-Duiveland in staat te stellen om gezamenlijk de marketingstrategie en de daarbij behorende uitvoering over te nemen. We stellen daarvoor eenmalig voor drie jaar de volgende gelden beschikbaar: € 500.000 in de jaarschijf 2021, € 250.000 in 2022 en € 250.000 in 2023. Deze gelden zijn bedoeld zodat de gezamenlijke ondernemersverenigingen zich professioneel kunnen laten ondersteunen door een (marketing) bureau. Ieder jaar wordt er een tussentijdse evaluatie uitgevoerd zodat we de voortgang goed kunnen monitoren. Deze wordt jaarlijks voor de kadernota met de gemeenteraad gedeeld. Op basis van de evaluatie in 2023 moet bekeken worden hoe we na die eerste drie jaar verder gaan met de eilandmarketing. We dekken dit uit de bestemmingsreserve Tij voor de Toekomst.
 • Deze gelden worden beschikbaar gesteld aan een specifiek hiervoor op te richten organisatie zonder winstoogmerk met een heldere taakstelling en duidelijke kaders die voldoen aan de wensen van het gemeentebestuur.

wordt met 21 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen

Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, GL, SP en HvSD. Tegen stemmen de fracties D66 en PvdA. 

A9 aangepast

Een door de fracties LSD en VVD, mede namens de fracties GL, SGP en CDA ingediend en naderhand nog aangepast amendement om op de bladzijden 70 / 71 toe te voegen:

 • We willen de professionalisering van de handhaving verder vorm kunnen geven. Om dat te bereiken wordt de flexibele schil van inhuur omgezet in vaste formatie door het beschikbare inhuurbudget mede in te zetten voor het aantrekken van vaste krachten handhaving leefbaarheid. We werken verschillende doorgroeivarianten uit om de formatie door te laten groeien naar een handhavingsteam van voldoende omvang en kwaliteit voor een adequate handhaving en voldoende zichtbaarheid in al onze kernen. Dit wordt bij behandeling van de kadernota over de begroting 2022 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Uitgangspunt hierbij is het realiseren van een team handhaving in vaste dienst met voldoende perspectief om in dienst van onze gemeente te blijven, zoals een passend salarisniveau en goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • De vaste medewerkers handhaving in de buitendienst ontvangen over 2020 in verband met de inzet op straat tijdens de coronacrisis eenmalig dezelfde bonus die ook politieagenten krijgen van € 300,- netto per persoon. We treden in overleg met het detacherende bedrijf om ook voor de vaste kern medewerkers van de flexibele schil handhaving buitendienst (>70% van hun dienstverband ingezet in onze gemeente) eenzelfde bonus mogelijk te maken. De kosten voor deze bonus worden gedekt vanuit de algemene reserve.

wordt met algemene stemmen aangenomen

A10

Een door de fracties LSD en VVD, mede namens de fractie GL ingediend amendement om op bladzijde 76 In het schema op bladzijde 76/77 van de begroting de volgende activiteit toe te voegen:

We zorgen dat de speeltuinen in onze kernen veilige en schone plekken zijn waar kinderen onbezorgd en veilig kunnen spelen. Dat betekent onder andere dat de speeltuinen niet toegankelijk zijn voor honden. Om dat te realiseren worden instrumenten als bebording en handhaving ingezet, ook wordt overwogen om als dat écht nodig is de speeltuinen te omheinen. Indien hiervoor binnen het budget dat beschikbaar is voor speelplaatsenbeleid onvoldoende middelen voorhanden zijn legt het college bij de kadernota een voorstel voor aan de gemeenteraad dat voorziet in extra budget.

wordt met wordt met algemene stemmen aangenomen

A11

Een door de fracties LSD en VVD, mede namens de fracties GL en SGP ingediend amendement, om op bladzijde 95 twee activiteiten toe te voegen, die als volgt luiden:

 • Optimaliseren voorzieningenniveau Stranden. We inventariseren in overleg met stakeholders voor al onze stranden (inclusief Grevelingen en Oosterschelde) welke voorzieningen er nu zijn, welke voorzieningen we willen behouden en welke voorzieningen we willen toevoegen. Toegankelijkheid voor minder validen wordt daarin meegenomen. Het college komt in 2021 met een voorstel naar de raad dat ziet op optimalisatie van de voorzieningen op de stranden en goede communicatie daarover met toerist en inwoners.
 • Optimaliseren bestaande strandapp en betere promotie van het gebruik van die strand app. We inventariseren welke informatie er nu al beschikbaar is op de strandapp en hoe actueel die is. We optimaliseren de strandapp door ervoor te zorgen dat die per strand zo compleet en actueel mogelijk informeert over strandveiligheid, strandbewaking, getijden, toegankelijkheid, de drukte en de aanwezige voorzieningen inclusief parkeervoorzieningen. Ook evalueren we hoe de strandapp op dit moment actueel gehouden wordt en optimaliseren dit zo nodig. Het college komt in 2021 met een voorstel naar de raad dat ziet op optimalisatie van (het gebruik van) de strandapp. Dat kan eventueel meegenomen worden in het voorstel optimalisatie van de voorzieningen op de stranden.

wordt met algemene stemmen aangenomen

A12 aangepast

Een door de fractie LSD, mede namens de fracties VVD, GL en CDA ingediend en naderhand nog tweemaal aangepast amendement, om op pagina 97 van de begroting een activiteit toe te voegen, die als volgt luidt:

 • Rijks en gemeentelijke monumenten, die in het bezit zijn van de gemeente worden overgedragen aan organisaties met oog en hart voor ons erfgoed en het algemeen belang zoals de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland. Per situatie wordt afgewogen of het noodzakelijk is dat er een bedrag wordt meegegeven om het monument in ere te kunnen herstellen.
 • Deze activiteit wordt toegepast op het monument ‘De Bovenmeesterwoning’, grenzend aan museum ‘De Burghse Schoole’.
 • Het college legt een raadsvoorstel inclusief financiële onderbouwing voor aan de gemeenteraad.

wordt met algemene stemmen aangenomen.

A13 aangepast

Een door de fracties LSD en VVD, mede namens de fractie GL ingediend en nadien nog gewijzigd amendement om de tekst op bladzijde 98:

‘De onderzoeken voor herbestemming van de poorten in Zierikzee en de Grote of Sint Nicolaaskerk te Brouwershaven worden eind 2020 verwacht en aan uw raad begin 2021 voorgelegd ter verdere bespreking. In regionaal verband werken we aan een Zeeuwse kerkenvisie. Ook deze visie verwachten we eind 2020/begin 2021 aan uw raad ter bespreking voor te leggen.’ 

te vervangen door:

De onderzoeken voor herbestemming van de poorten in Zierikzee en de Grote of Sint Nicolaaskerk te Brouwershaven worden eind 2020 verwacht. Het voorstel met betrekking tot de herbestemming van de poorten in Zierikzee kan conform planning begin 2021 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Voordat het onderzoek naar herbestemming van de Grote of Sint Nicolaaskerk te Brouwershaven aan de raad wordt voorgelegd, wordt er een verdiepingsslag gemaakt op scenario 4 uit dat onderzoek. Dit naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen die het verdienen om meegenomen te worden in de afwegingen. Deze verdiepingsslag zal worden gemaakt in samenwerking met de Stadsraad Brouwershaven, waarbij de gedelegeerde uitvoering zal liggen bij de Stichting Cultuur en Erfgoed Brouwershaven (SCEB), in samenwerking met de afvaardiging vanuit de Kerkenraad, de Ondernemersvereniging Brouwershaven en eventuele andere stakeholders.

Het college legt vóór de behandeling van de kadernota in het voorjaar van 2021 een voorstel ‘herbestemming Grote of Sint Nicolaaskerk te Brouwershaven’ ter bespreking voor aan de gemeenteraad. 

wordt met algemene stemmen aangenomen.

A15 aangepast

Een door de fractie CDA, mede namens de fracties VVD, LSD, SGP en SP ingediend en naderhand nog aangepast amendement, om op bladzijde 116/117 een activiteit toe te voegend, luidende:

In 2021 doen we onderzoek naar het parkeren en opladen van (elecktrische) fietsen op Schouwen-Duiveland, te starten in Renesse en Zierikzee. Daarbij worden mogelijkheden om de fiets-parkeerproblematiek op te lossen in kaart gebracht en aan de gemeenteraad gepresenteerd.

wordt met algemene stemmen aangenomen

A16

Een door de fractie CDA, mede namens de fracties PvdA en LSD ingediend amendement, om op bladzijde een activiteit toe te voegen luidende:

 1. Het college gaat in gesprek met de uitvoerende partij(en) die de BSO plus nu vormgeven om te bezien hoe wij deze maatschappelijke voorziening op Schouwen-Duiveland kunnen behouden.
 2. De doelgroep wordt in kaart gebracht en actief benadert waarbij de dienstverlening onder de aandacht wordt gebracht bij ouders en/of verzorgers van potentiële cliënten.
 3. De gemeenteraad wordt middels een raadsbrief geïnformeerd over de voortgang en resultaten. 

wordt met 18 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen

Voor stemmen de fracties LSD, CDA, VVD, GL, D66, PvdA en HvSD. Tegen stemmen de fracties SGP en SP.

A17

Een de de fractie PvdA ingediend amendement, om de tekst op bladzijde 86 en 87:

We voeren het minimabeleid uit.

Vanuit de herijking minimabeleid wordt extra ingezoomd op gezinnen met (oudere) kinderen. De samenwerking met Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur wordt gecontinueerd. Het declaratiefonds wordt met ingang van 2020 uitgebreid met een reiskostenregeling voor kinderen in het voortgezet onderwijs. De individuele inkomenstoeslag wordt verruimd. De herijking minimabeleid evalueren we in het najaar van 2020. Wij informeren u in het voorjaar van 2021 over onze bevindingen van deze evaluatie.

aan te vullen met:

In het kader van het minimabeleid gaan we onderzoeken of we op Schouwen-Duiveland een pilot kunnen uitvoeren met gratis openbaar vervoer op het eiland voor huishoudens met de laagste inkomens. 

Zie als voorbeeld de pilot in de gemeente ‘Het Hogeland’ in Groningen:

“In Het Hogeland woon je in een uitgestrekt plattelandsgebied. Als je dan gratis kunt reizen geeft dat een enorme vrijheid. Mensen kunnen naar andere plaatsen om daar een cursus te volgen, vrijwilligerswerk te doen of vrienden bezoeken. Veel minima reizen nu nauwelijks omdat ze het openbaar vervoer te duur vinden.”

De gemeente ‘Het Hogeland’ heeft daarvoor de ‘Meedoen Pas’ ontwikkeld.

wordt met 7 stemmen voor en 16 stemmen tegen verworpen

Voor stemmen de fracties GL, SP, D66, PvdA en HvSD. Tegen stemmen de fracties LSD, CDA, SGP en VVD. 

A18

Een de de fractie PvdA, mede namens de fracties LSD, GL en D66 ingediend amendement, om de tekst op bladzijde 174:

In 2021 ronden we de actualisatie van het Bomenbeleidsplan (2009) af, waarin we het beleid

ten aanzien van ons bomenbestand aanscherpen. Naast het behouden en ontwikkelen van

groene (hoofd-)structuren is er aandacht voor bescherming van cultuurhistorisch waardevolle

bomen, richtlijnen voor ontwerp, aanleg en beheer van bomen, veiligheid en zorgplicht, wet- en regelgeving, ziekten en plagen en de waarde van bomen in het kader van biodiversiteit.

Om de achterstand in de opname van de kwaliteit van ons bomenbestand in te lopen stellen we een bedrag van incidenteel € 52.000 beschikbaar voor 2021 via de lijst te honoreren prioriteiten.

aan te vullen met:

We introduceren in het Bomenbeleidsplan de mogelijkheid van het indienen van een ‘boomverzoek’.

Inwoners kunnen een verzoek doen om op een door hun gekozen plek in hun woonomgeving (in de openbare ruimte) een boom te planten.

wordt met algemene stemmen aangenomen.

A19 aangepast

Een door de fractie GL, mede namens de fractie PvdA ingediend en naderhand nog aangepast amendement, om op pagina 175 een activiteit toe te voegen, die als volgt luidt:

Er wordt een inventarisatie kansen biodiversiteit uitgevoerd met behulp van de meetlat biodiversiteit (of vergelijkbaar). 

Het beschikbaar gestelde bedrag voor 2021 en 2022 van € 15.000 jaarlijks wordt hiervoor verhoogd met € 30.000,-. De middelen worden incidenteel onttrokken aan de reserve strategische visie.

wordt met algemene stemmen aangenomen.

Geamendeerde begroting

De geamendeerde Programmabegroting 2020 - 2022 wordt met algemene stemmen vastgesteld, waarmee besloten wordt: 

 1. De programmabegroting 2021- 2024, bestaande uit de beleidsbegroting en de financiële begroting, gewijzigd vast te stellen (zie aangenomen amendementen).
 2. Na het autoriseren van de voorgestelde prioriteiten in 2021 € 196.000 onttrekken aan de algemene reserve ter dekking van het ontstane begrotingstekort.
 3. Na het autoriseren van de voorgestelde prioriteiten instemmen met het toevoegen aan de algemene reserve van € 21.000 in 2021 € 1.889.000 in 2022, € 1.467.000 in 2023 en € 862.000 in 2024 ten laste van de budgettaire ruimte.
 4. Na het autoriseren van de voorgestelde prioriteiten voor de uitvoering van de Masterplannen stads- en dorpsvisies in 2023 € 98.000 en 2024 € 79.000 te onttrekken aan de reserve strategische visie ter dekking van het tekort op de kapitaallasten.
 5. Na het autoriseren van de voorgestelde prioriteiten voor negen projecten een bedrag van € 1.330.000 te onttrekken aan de reserve strategische visie.
 6. Na het autoriseren van de voorgestelde prioriteiten een bedrag van € 200.000 te onttrekken aan de algemene reserve Ontwikkelingsbedrijf.

Moties

M1 aangepast

Een door de fractie SP, mede namens de fracties GL en LSD, ingediende en nadien nog gewijzigde motie, waarin de Griffie wordt verzocht in samenspraak met het Presidium en de Vereniging Nederlandse Gemeenten voor 1 april 2021 een voorstel op te stellen tot het vaststellen van een raadgevende referendumverordening, waarbij de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als uitgangspunt wordt genomen;

wordt met 14 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen

Voor stemmen de fracties LSD, GL, SP, D66, PvdA en HvSD. Tegen stemmen de fracties CDA, SGP en VVD. 

M3 aangepast

Een door de fractie D66, mede namens de fracties GL en LSD ingediende en nadien nog aangepaste motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht:

 1. Een protocol op te stellen waarin duidelijk staat wat onze inwoners kunnen verwachten, dus heldere informatie over wie er wanneer over welk onderwerp/project betrokken en/of geïnformeerd gaat worden.
 2. Grote(re) projecten niet meer in de zomervakantie ter inzage gelegd worden, maar daarvoor of daarna.
 3. Ook andere kanalen te gebruiken dan de gemeentelijke website en de rubriek in de Wereldregio. Hierbij kan gedacht worden aan social media en het gebruiken van ‘beeldschermen’ op veel bezochte plaatsen (Medisch centrum Borrendamme, Supermarkten, Laco, etc.)
 4. Deze motie uit te voeren samen met het Amendement ‘Versterking interne bestuurskracht door coördinatie op beleid door de burgemeester’.
 5. Regelmatig monitoren of communicatie na aanpassingen voldoende blijkt en eventueel aanpassen.

wordt met 22 stemmen voor en1 stem tegen aangenomen.

Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, GL, SP, D66 en HvSD. Tegen stemt de fractie PvdA.

M4

Een door de fractie D66, mede namens de fracties GL en PvdA, ingediende motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht:

 1. Op de website van de gemeente Schouwen-Duiveland informatie te delen met de campagne “Hout stoken? Maak het toch uit!”
 2. Te overwegen de aansprekende manier te adopteren van de gemeente Amersfoort om inwoners bewust te maken van houtstook. 

Zie: https://amersfoortduurzaam.nl/vervoer/1695408.aspx?t=Hout-stoken-isminder-romantisch-dan-je-denkt.

 1. Deze herfst/winter te starten bovenstaande informatie breed kenbaar te maken via de plaatselijke pers.
 2. Op de gemeentelijke website en social media het stookalert vermelden van het KNMI en RIVM (zie www.rivm.nl/stookalert en www.stookwijzer.nu).
 3. Inwoners te ondersteunen die last hebben van houtstook in hun buurt maar dit zelf moeilijk bespreekbaar kunnen maken. 
 4. Ieder jaar de stand van zaken te bespreken van de schone lucht in dit verband (kwaliteitsaspect, klachten e.d.).

wordt met 9 stemmen voor en 14 stemmen tegen verworpen.

Voor stemmen de fracties VVD, GL, SP, D66, PvdA en HvSD. Tegen stemmen de fracties LSD, CDA en SGP.

M5

Een door de fractie D66, mede namens de fracties GL, LSD, SGP en CDA ingediende motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht:

 • In aansluiting op en in samenwerking met de provincie beleid te maken (met eventueel gebruik van provinciale subsidies) voor behoud en terugkeer van jongeren; 
 • In samenwerking met vertegenwoordigers van de doelgroep, werkgevers en (sociale) huisvesters in kaart te brengen wat de behoeften zijn van de doelgroep qua huisvesting en vestigingsklimaat (voorzieningen, activiteiten, locatie).
 • De doelgroep actief te betrekken bij het in kaart brengen van behoeften, dat wil zeggen: echt betrekken bij mede opstellen van behoeften en gezamenlijk te bepalen actie uit te stippelen.
 • De opgave van “Huisvesting jeugd ter voorkoming van problematische vergrijzing” expliciet op te nemen in onze Woonvisie.
 • Een vorm te vinden (bijvoorbeeld jongerenraad, panel, etc) waarmee concrete acties blijvend kunnen worden afgestemd. 
 • Bij invulling verder te kijken dan alleen nieuwbouw, dus ook naar herontwikkeling van bestaande bouw (bijvoorbeeld niet meer op de behoefte aansluitende woningvoorraad).
 • Betrek de doelgroep, en (bouw) bedrijven actief bij de herontwikkeling en combineer dit waar mogelijk met de verduurzamingsopgave, leer- werktrajecten en zelfwerkzaamheid.
 • De uitkomsten van dit behoefte onderzoek meenemen in de herziening van de Woonvisie.

wordt met algemene stemmen aangenomen.

M6 aangepast

Een door de fractie GL, mede namens de fractie PvdA, ingediende en nadien nog aangepaste motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht:

 • Onderzoek te doen naar de kansen van het opzetten van een eco-raster, dat als een netwerk van groen over het eiland ligt en natuurgebieden met elkaar verbindt. 
 • Hierin te betrekken de kansen voor versterken van recreatie: zoals het ontwikkelen van wandel-, fiets- en ruiterpaden. 
 • Hiervoor onderzoek te doen naar biodiversiteitskansen van plattelandsnatuur (zie amendement biodiversiteit). 
 • In gesprek te gaan met belanghebbende partijen. 
 • Hiervoor een raadsvoorstel met plan van aanpak en financiële onderbouwing te maken te betrekken bij de Kadernota begroting 2022 - 2025.

wordt met 19 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.

Voor stemmen de fracties LSD, SGP, VVD, GL, SP, D66, PvdA en HvSD. Tegen stemt de fractie CDA.

M7 aangepast

Een door de fractie GL, mede namens de fractie PvdA, ingediende en naderhand nog tweemaal aangepaste motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht:

stakeholders zoals dorps- en stadsraden, zorgorganisaties, (agrarische/natuur)-terreinbeheerders recreatie-ondernemers en wetshandhavers te consulteren of er een wens bestaat tot het instellen van vuurwerkvrije zones waar een algeheel vuurwerkverbod geldt in de periode rond oud en nieuw en de gemeenteraad, indien de behoefte gesteld wordt, een voorstel te doen voor bepaalde gebieden een algeheel vuurwerk verbod in te stellen.

wordt met algemene stemmen aangenomen.

M8

Een raadsbreed ingediende motie, waarin de burgemeester wordt opgeroepen in samenspraak met het college van burgemeester en wethouders:

een uitwerking te geven van zijn bevoegdheid zoals bedoeld in artikel 170, lid 1 en onder a van de Gemeentewet. Hierin is wettelijk vastgelegd dat de burgemeester toe ziet op een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid en van de daaruit voortvloeiende besluiten, alsmede op een goede afstemming tussen degenen die bij die voorbereiding, vaststelling en uitvoering zijn betrokken.

wordt met algemene stemmen aangenomen

Toezeggingen

Tijdens de vergaderingen worden de volgende toezeggingen gedaan:

 1. Bij de evaluatie van het minimabeleid wordt de vraag van de PvdA-fractie bezien voor gratis openbaar vervoer voor de doelgroepen waarvoor thans nog geen regeling bestaat.
 2. Naar aanleiding van de suggestie van de LSD-fractie om in het kader van het Integraal Preventie- en Handhavingsplan middelengebruik, nog eens goed naar te kijken naar de controle en handhaving op middelengebruik en hierover in een raadsbrief verantwoording af te leggen, zegt de portefeuillehouder deze raadsbrief in 2021 toe.

Naar aanleiding van een vraag van de SGP-fractie over registratie en informatie van / over bedrijven die voor verplaatsing in aanmerking komen, zegt de portefeuillehouder nadere informatie toe.