Logo wereldregio.nl
Foto: artist impression

Politiek spreekt over Brouwerseiland (inclusief videopresentatie)

Vanavond om 19.00 uur start de commissie ruimte en economie met de inhoudelijke behandeling van Brouwerseiland (investering 200 miljoen euro). Burgemeester en wethouders hebben de tekortkomingen in het oorspronkelijke plan hersteld nadat de Raad van State zich er kritisch over gebogen had. Brouwerseiland is in de afgelopen uitgegroeid tot een onderwerp, dat de gemoederen in alle breedte van de samenleving bezig houdt. WereldRegio houdt haar bezoekers op de hoogte van dit digitale debat.

In maart 2017 stemden VVD, LSD, CDA, CU en SGP voor. Tegen waren PvdA, SP en D66. In mei 2019 stemde een meerderheid van de raad in met een motie die de komst van nieuwe parken niet langer wenselijk acht. Alleen Hart van Schouwen-Duiveland, VVD, D66 en SP stemden tegen. Niet omdat ze motie niet steunden, maar omdat ze met uitzondering van de VVD van meet af aan al tegen Brouwerseiland waren.

19.00 uur start vergadering met presentatie Brouwerseiland

19.05 Brouwerseiland begint met een filmpje waarin de historie van de plannen worden belicht. Alle argumenten worden op een rijtje gezet en de historie van Brouwerseiland gaat tot begin jaren negentig. De motie van de raad in 2019 wordt gezien als een krachtige impuls van Brouwerseiland voor de regio. Boodschap is dat Brouwerseiland geen nieuw plan is; een pijnlijn project, waar de raad geen nee tegen kan zeggen. Een besluit tot weigering door de raad is niet de bedoeling en daarmee is de overheid onbetrouwbaar. Er is miljoenen geïnvesteerd. Eerder al lieten de initiatiefnemers weten met een forse claim te komen. 

Zie hier de videopresentatie:

https://www.youtube.com/channel/UC7g5PDIMQi6xlhRsMu0Y2iw/

19.35 Reint Laan van SP toont zich al eerste tegenstander. SP altijd tegen geweest en vindt dat er nu teveel druk op raad gelegd wordt.

19.37 LSD, D66 vragen zich af waarom er nu een besluit genomen moet worden en CDA twijfelt bij de 0,3 procent beslag op de Grevelingen. Volgens Rutger Punt (CDA) is het beslag groter.

19.37 Sandra Fontein spreekt zich ook al namens D66 tegen de plannen uit en volgt daarmee de SP. Hart voor Schouwen-Duiveland (Jet van Gent) vraagt naar werkgelegenheid voor de regio. Volgens initiatiefnemer Matthijs Zeelenberg zijn er tachtig lokale bedrijven betrokken. 

19.38 Marijn Trouwborst (Brouwerseiland) beantwoordt de vragen. Het ruimtebeslag is om en nabij de 0,3 procent. CDA vraagt waarom emissieloos pas in september van dit jaar opdook. Geestelijk vader Matthijs Zeelenberg neemt de beantwoording over. Volgens Zeelenberg speelt emissieloos al langer en is er een jaar lang onderzoek geweest.

19.45 Brouwerseiland heeft wel wat haast om het overgangsrecht te behouden. Latere besluitvorming kan tot gevolg hebben dat het niet langer een pijplijn project is.

19.46 Op vragen van de SGP (Florus van der Paauw) worden ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betrokken bij de bouw en exploitatie van Brouwerseiland. 

19.49 Geen verdere vragen dus sluiting informatieve deel. Om 20.00 uur start de vergadering van de commissie ruimte en milieu met als enige onderwerp Brouwerseiland. Wordt vervolgd.

19.50 Nog voorafgaand aan het debat in de commissie hebben dus twee partijen D66 en SP al te kennen gegeven niet verder te willen met Brouwerseiland. Die waren ook tegenstander in 2017 dus dat is niet verrassend. Of de andere partijen een afwijkend standpunt innemen is de vraag. Een aantal zal het kruit drooghouden tot de raadsvergadering van 5 november.

20.11 Het wachten is op het hervatten van de vergadering. Mogelijk is er een technisch probleem.

20.17 Louis Beeke van Beschermde Delta en Natuurlijk Ouddorp spreekt in als tegenstander van Brouwerseiland. Heeft grote twijfels bij emissieloze karakter van het park.

20.24 De heer Van der Reest van het zeil -,en surfcentrum Brouwersdam spreekt in. Volgens hem is er geen sprake van een oud plan en dus heeft de raad geen verplichtingen. Dat maakt hij op uit het oordeel van de Raad van State.

20.31 Jitske van Popering spreekt in namens Save our Surfspot. Ook een fervent tegenstander en vaker inspreker namens de tegenstanders. Breekt een lans voor de professionele surfspot.

20.36 Ria Geluk spreekt in namens ‘inwoners van Schouwen-Duiveland’ die niet betrokken zouden zijn geweest bij discussie. Ze was een van de voortrekkers van de petitie tegen Brouwerseiland. Ze hekelt de communicatie van Brouwerseiland naar de bevolking. Behoud de Brouwersdam is haar boodschap.

20.42 Gert Jan Buth spreekt in namens Natuur en Vogelwacht. Kust moet ongerept blijven en onbebouwd. Door bebouwing in de omgeving wordt het steeds belangrijker om de Schouwse kust daarvan te vrijwaren.

20.54 Marijn Trouwborst namens Brouwerseiland BV. Had eerder de avond al een presentatie gegeven. Spreekt voor het laatst. Herinnert de raad aan ja in 2017 en eerder al instemming met einddocument Brouwerseiland en exploitatie-overeenkomst. ‘Wees betrouwbare partner’ houdt ze lokale politici voor. Lokale ondernemers hebben belang bij Brouwerseiland, van supermarkt tot restaurant.

21.05 Volgens Trouwborst is er geen toestemming nodig voor het transferium op grondgebied van Goeree-Overflakkee. Het heeft de bestemming parkeren. Fontein (D66) en Punt (CDA) betwijfelen of het zo eenvoudig is. Volgens Trouwborst is er voldoende capaciteit.

21.12  De VVD vraagt als voorstander van de plannen bij mondde van Bruno van der Hoek nog eens naar de revenuen van Brouwerseiland. Trouwborst noemt de bekende bedragen van pacht voor Staatsbosbeheer en belastingen voor de gemeente.

Dan is het nu aan de politieke partijen om tot een standpunt te komen. En eventueel vragen te stellen aan de wethouder.

21.17 Rutger Punt heeft vragen voor wethouder Jacqueline van Burg. Vooral of Brouwerseiland onder het overgangsrecht valt en daarmee een bestaand en geen nieuw project is.

21.18 Petri d’Anjou (PvdA): Niet ingewikkeld, altijd tegenstander geweest en dat is de partij nog steeds. En daarmee spreken drie partijen zich nu uit tegen Brouwerseiland, Naast PvdA, SP en D66.

21.20 Sandra Fontein (D66). Vindt hele gang van zaken rond Brouwerseiland ‘vreemd’, Heeft zich al uitgesproken als tegenstander. Wil uitstel besluitvorming ,,maar ons maakt het sowieso niet uit.’’

21.22 Ruud van der Laar (Groen Links). Heeft eerder niet besloten omdat GL niet in de raad zat. Maar wel betrokken en zag het plan toen al niet zitten. GL gaat ‘keihard voor natuur’ en er is geen draagvlak onder de bevolking. Dus Groen Links ook tegen Brouwerseiland.

21.34 SP van meet af aan tegen de plannen, zo laat Reint Laan weten.

21.25 Andere partijen SGP, LSD en CDA houden zich vooralsnog strategisch op de vlakte.

21.26 Het woord is aan wethouder Jacqueline van Burg (LSD). Is geen sprake van ander plan dus geen nieuwe zienswijze. Dat is rechtspraak. Geen nieuw plan dus. Kustvisie geldt niet voor Brouwerseiland. En bestemmingsplan is hersteld na uitspraak Raad van State. Ook deel onderzoeken zijn geactualiseerd. College heeft inspanningsverplichting om plannen aan de raad voor te leggen. Voelde niet als verplichting. Altijd positieve grondhouding naar Brouwerseiland. Onderscheidend plan. Nieuwe doelgroep voor Schouwen-Duiveland. En een van de laatste parken die we nog kunnen realiseren, zegt ze. Verrast door emissieloos concept. Positief verrast zegt ze. Maar - zo laat ze weten - is het realistisch? Bouwen voor leegstand als kopers niet aan emissie willen. Rapport laten opstellen en hun conclusie is dat markt er nog niet klaar voor is. Tot 7 november valt Brouwerseiland onder het overgangsrecht, dat realisatie kansrijker maakt. Vandaar dat de raad er 5 november een uitspraak over moet doen.

21.42 Nadat alle insprekers een minuut mogen reageren op het voorgaande is het wachten op de politieke fracties. Ria Geluk wijst erop dat de raad eigenstandig een besluit mag nemen dat er van een claim van Brouwerseiland in haar ogen geen sprake kan zijn.

21.47 Trouwborst van Brouwerseiland bv haalt nog rapport aan van ZKA Leisure, die wel kansen ziet voor emissieloos park.

De fracties:

21.48 Robbert Lievense (LSD). Stukken zijn rijp voor besluitvorming, dus vertraging niet nodig. Zijn fractie komt er in de raad op terug en zal waar nodig een amendement indienen. Spreekt zich niet inhoudelijk uit.

21.49 Bruno van der Hoek (VVD) wijst op handtekeningen die gezet zijn en handen die zijn geschud. Brouwerseiland leeft, zo veel is duidelijk. De VVD is voorstander van Brouwerseiland. Hecht aan betrouwbare overheid. Dit is geen nieuw plan. Vreest wel voor schadeclaim. En begrip voor alle tegenstanders, maar dat staat volgens los van de vraag of procedure zorgvuldig is geweest. En dat is deze, zo zegt hij. De VVD is eerste voorstander, die zich hierin uitspreekt.

21.54 Rutger Punt (CDA) hecht aan betrouwbare overheid en voordelen van de plannen. Ook de tegenstand. Wij zijn een ‘lekenbestuur’ en moeten oordelen. CDA is er nog niet uit en heeft tot laatste moment nodig. Het is bespreekpunt binnen de fractie.

21.56 SGP, Florus van der Paauw. Rijp voor de raad. Komende tijd nodig om standpunt te bepalen. Neemt het mee naar fractie.

21.57 Hart voor Schouwen-Duiveland, Jet van Gent. Onder de indruk van de plannen. Hart voor Schouwen-Duiveland zat in 2017 nog niet in de raad. Zijn veel vragen, wat haar betreft. Teveel weerstand van bevolking om in te stemmen, dus tegen.

21.58 Ruud van der Laar (Groen Links) zegt verplichtingen te hebben naar achterban. Alle aspecten afwegen. We zijn nog niet overtuigd en hanteren oude standpunt: tegen. Op dit moment. Wordt nog over gesproken.

22.00 Peter Legemaate (Christenunie) zit wel in commissie maar niet in raad en kan dus geen stem uitbrengen. In verleden was CU overigens voor de plannen. CU zou tegen zijn, maar zoals gezegd heeft het geen stemrecht.

Het onderwerp komt terug in raadsvergadering van 5 november omdat de raad het rijp vindt voor besluitvorming. Daar kan niet meer ingesproken worden. Dat is in het belang van Brouwerseiland dat hiermee het overgangsrecht behoud. Dat houdt in dat het een oud plan is en niet afgedaan kan worden als nieuw. 

22.02 Om even na tienen besluit burgemeester Jack van der Hoek de vergadering.