Logo wereldregio.nl
Foto:

Natuurorganisaties geloven niet in emissieloos Brouwerseiland

Zes natuurorganisaties hebben deze week een zienswijze bij gemeente Schouwen-Duiveland ingediend tegen het verlenen van een vergunning Wet natuurbescherming voor het project Brouwerseiland. De belangrijkste reden hiervoor is de toename van stikstofuitstoot. Extra stikstof beschadigt de vegetatie van de duingebieden van Schouwen en Goeree, en mogelijk ook die van de eilanden in de Grevelingen, allemaal beschermde Natura 2000-gebieden. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 3 augustus ook aangegeven dat ze voornemens zijn een dergelijke vergunning te weigeren. De reden hiervoor is eveneens een te hoge stikstofuitstoot tijdens de vier jaar durende bouw, en het naderhand in bedrijf zijn van het vakantiepark. 

In hun zienswijze geven de natuurorganisaties aan dat er door de realisatie van Brouwerseiland zelfs nog veel meer stikstof uitgestoten zal worden dan is aangegeven in de vergunningsaanvraag. ,,Dit bleek na bestudering van de duizenden pagina’s tellende rapporten die adviesbureaus de afgelopen vijftien maanden in opdracht van Brouwerseiland BV geproduceerd hebben,” zo laten ze weten. 

En verder: ,,Er wordt in de rapporten over Brouwerseiland een toekomstbeeld geschetst van een droom-vakantiepark met ‘zero emission’. Zo’n droomwereld zal mogelijk ooit een keer ten dele werkelijkheid worden. Maar, vergunningen voor een dergelijk omvangrijk bouwproject kunnen alleen gebaseerd zijn op actuele zekerheden en reële feiten. Het is dan ook uitgesloten dat een natuurvergunning voor dit project verleend kan worden’’.

Deze zienswijze is ingediend door: Natuurmonumenten, Zeeuwse Milieufederatie, Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland, Duinbehoud, Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee.