Logo wereldregio.nl
Foto:

Provincie overweegt weigering vergunning Brouwerseiland

De provincie is van plan om geen natuurvergunning te verlenen voor de bouw van Brouwerseiland in de werkhaven van de Grevelingen. De Wet Natuurbescherming regelt in Nederland de natuurbescherming met regels en voorschriften. Projecten die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de natuur dienen op grond van deze wet vergund te worden door middel van een natuurvergunning, te verlenen door provincies. Ook het initiatief Brouwerseiland heeft een natuurvergunning nodig. 

De in 2017 aan Brouwerseiland door de provincie Zeeland verleende natuurvergunning is bij uitspraak van 30 april 2019 door de Raad van State vernietigd. Op enkele punten vond de Raad van State zaken onvoldoende onderzocht, waaronder de gevolgen voor de zeehonden in het natuurgebied Voordelta en niet-broedvogels in het natuurgebied Grevelingen. Deze onderzoeken heeft Brouwerseiland B.V. alsnog laten uitvoeren. Tevens zijn waar nodig reeds eerder uitgevoerd onderzoeken geactualiseerd. Hierop heeft Brouwerseiland B.V. bij de provincie Zeeland wederom een natuurvergunning aangevraagd voor Brouwerseiland, waarbij volgens haar aan alle geldende regels rondom natuur wordt voldaan. De provincie Zeeland heeft de vergunningsaanvraag in behandeling genomen, beoordeeld en besloten dat het voornemen bestaat om de natuurvergunning te weigeren. Brouwerseiland B.V. heeft inmiddels het ontwerpbesluit ontvangen. De komende periode zal zij de overwegingen die ten grondslag liggen aan het voorgenomen besluit van de provincie nader bestuderen en de nadere gegevens die volgens de provincie nodig zijn om de vergunning te verlenen aanleveren.

Het is de bedoeling dat Gedeputeerde Staten na afloop van de zes weken termijn, dus na 14 september, een definitief besluit nemen over de aangevraagde natuurvergunning.