Logo wereldregio.nl
Foto:

Eerder actie bij dreigende verslaving jongeren

Om het problematische alcohol en drugsgebruik onder jongeren écht aan te kunnen pakken, moet in een veel vroeger stadium actie worden ondernomen. Niet beginnen als het gebruik gesignaleerd wordt, maar al bij mogelijke oorzaken. Risico’s als armoede, (vecht)scheiding, verveling, doofpotcultuur en huiselijk geweld. Voedingsbodems voor het grijpen naar verdovende middelen. De Adviesraad Sociaal Domein heeft in een brief aan het gemeentebestuur gevraagd hier serieus naar te kijken.

De adviesraad onder voorzitterschap van Antoine de Ceuster (foto) is enthousiast over het zogenoemde ‘IJslandse model’. Daar wordt op deze manier gewerkt en met succes. Het komt erop neer dat risico’s in kaart gebracht worden en juist daarop te acteren. Nu nog wordt teveel inzet gepleegd op jongeren, die al te veel drinken en/of drugs gebruiken. Maar dan is het dus zaak op de risico’s (en kansen) in kaart te brengen. Dat heeft de adviesraad al gedaan met behulp van de nodige deskundigen in de regio.

Naast de genoemde risico’s zijn er ook specifieke risicofactoren, die op Schouwen-Duiveland spelen. Zo is er niet veel te doen voor de jeugd, wordt er onvoldoende ingezet op vroeg-preventie, zijn de voorzieningen beperkt bereikbaar en laat het onderwijs de problemen volgens de adviesraad te lang liggen en zou het schoolmaatschappelijk werk dus eerder ingezet moeten worden.

Maar naast de risico’s zijn er ook ‘beschermende factoren’ op een rijtje gezet. Er is een rijk verenigingsleven met veel sport bijvoorbeeld. En er zijn tal van mogelijkheden om ouders te betrekken bij de problemen. Soms door ze opvoedkundige tips te geven en door ze te betrekken bij de aanpak. Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van het idee van de adviesraad en zegt al te werken aan een ‘Eiland’s model’.