Logo wereldregio.nl
Foto:

Deel Verklikkerstrand wordt broedgebied

Voor de periode 2020-2024 heeft gemeente  toestemming gegeven aan Staatsbosbeheer om op het Verklikkerstrand een broedgebied voor strandbroeders te creëren. Dit betekent dat een gedeelte van het Verklikkerstrand tijdens het broedseizoen, van 1 april tot en met 15 september, afgezet wordt. Daarnaast is de wens uitgesproken voor een 24-uurs aanlijngebod voor honden op het Verklikkerstrand tussen 1 april en 15 september.

Het Verklikkerstrand kenmerkt zich door de aanwezigheid van zeer bijzondere natuurwaarden. Door natuurlijke processen groeit de kustlijn hier aan en ontstaan nieuwe duinen. Het gehele jaar zijn hier, naast zeehonden, vele kustbroedvogels aanwezig. Er broeden een aantal zeldzame vogelsoorten op het strand, zoals strandplevier, kleine plevier, bontbekplevier en scholekster. Landelijk nemen de aantallen van deze soorten al jaren af. Het strand wordt daarnaast volop gebruikt door recreanten: zwemmers, wandelaars, ruiters en honden. Er vinden diverse initiatieven plaats om de natuur te beschermen en de ruimte te geven, de recreant bewust te maken van de bijzondere natuurwaarden en verduurzaming van de horeca.


In 2018 en 2019 heeft er een pilot plaatsgevonden, waarbij een gedeelte van het Verklikkerstrand werd afgezet als broedgebied. De uitkomst was dat de kustbroedvogels hier baat bij hebben. In 2019 zijn er veertien verschillende nesten gevonden. Ook is gebleken dat de recreant en ondernemer geen overlast ondervinden van de afzetting. Om de bescherming van de nesten en kuikens op het Verklikkerstrand een structureel karakter te geven, heeft gemeente Schouwen-Duiveland Staatsbosbeheer verzocht een vijfjarenvisie op te stellen. Dit hebben zij gedaan in overleg met Vogelbescherming Nederland, Stichting Duinbehoud en Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland. Op basis van deze visie is toegestemd met een afzetting van een deel van het Verklikkerstrand voor de periode 2020-2024.

De vogels broeden graag in de buurt van de nieuwe duinen. De exacte locatie van de afzetting wordt jaarlijks bepaald na het stormseizoen. De afzetting krijgt hetzelfde uiterlijk als voorgaande jaren, namelijk paaltjes van 80 cm met touw ertussen. De totale afmeting van de omheining is maximaal 3000 meter. De overgangen Duinhoevepad, Watergat en duinpad De Oude Hoeve worden vrijgehouden. Bezoekers kunnen hier vandaan rechtstreeks naar de zee lopen. De transportroute voor de horeca blijft ten allen tijde beschikbaar, evenals een pad voor hulpdiensten, toezicht en handhaving.

In de vijfjarenvisie is verzocht om op het Verklikkerstrand een 24-uurs aanlijngebod voor honden in te stellen tijdens het broedseizoen, omdat loslopende honden een gevaar vormen voor broedende vogels. Vogels verlaten van schrik het nest en komen niet meer tot het uitbroeden van hun legsel. Omdat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) hiervoor gewijzigd moet worden, wordt dit voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd