Logo wereldregio.nl
Jeugdmuseum binnen Watersnoodmuseum
Jeugdmuseum binnen Watersnoodmuseum

Jeugdmuseum binnen Watersnoodmuseum

Het Mondriaanfonds heeft het Watersnoodmuseum een bedrag van tachtigduizend euro toegezegd als bijdrage aan hun plan om een Jeugdwatersnoodmuseum binnen het bestaande museum te maken.

De plannen voor de jeugdroute liggen al klaar en nu kan er dus actief begonnen worden met de realisatie er van. De motivatie van het Mondriaanfonds om de aanvraag te honoreren luidt als volgt: ‘De commissie heeft waardering voor het streven van het Watersnoodmuseum om in te zetten op het promoten en gebruik maken van het Jeugdwatersnoodmuseum en educatief aanbod dat hierbij aansluit. Kinderen en jongeren komen op deze wijze op een laagdrempelige manier in aanraking met het verhaal van de watersnoodramp en de ontwikkelingen die daarna plaatsvonden tot in de huidige tijd. Met het stijgen van de zeespiegel is de noodzaak van bescherming tegen het water zeer actueel. Het museum speelt daar wel op in, maar dat zou in de ogen van de commissie nog meer kunnen en daarmee het belang van het museum kunnen vergroten. De commissie is positief over het overkoepelend concept waarbinnen alle kinderactiviteiten van het Watersnoodmuseum worden geïntegreerd en hoopt dat de verwezenlijking van dit project zal bijdragen aan de verankering van de ambities van het museum zoals die in het meerjarenplan zijn verwoord’. Directeur Siemco Louwerse van het Watersnoodmuseum is blij met de boodschap van het Mondriaanfonds. ,,Ik ben er erg blij mee. Het ondersteunt onze plannen voor de toekomst waarin we als Nationaal kennis- en herinneringscentrum volop willen inzetten op jongeren om het bewustzijn inzake overstromingen te vergroten. We zullen daarbij onder meer van digitale middelen gebruik maken die hen aanspreken", zo vertelt hij. In het meerjarenbeleidsplan 2015-2018 van het Watersnoodmuseum staat een nadere toelichting op het plan voor een Jeugdwatersnoodmuseum: Niet alleen de generatie die de ramp heeft meegemaakt maar ook de jonge generatie zal zich bewust moeten zijn van het leven in een delta, de strijd met het water en de waterveiligheidsaspecten wereldwijd. Voor de inrichting van het Jeugdwatersnoodmuseum wordt zodoende nadrukkelijk gekozen om verspreid door de vier caissons speciale plekken in te richten die samen het jeugdmuseum vormen. Plekken voor kinderen in de leeftijd van zes tot en met twaalf jaar die inspelen op hun belangstellings- en belevingswereld. Aan de hand van drie kinderen die de ramp hebben meegemaakt zullen de verhalen verteld worden en feiten worden meegegeven. Voor de wat oudere jongeren liggen er plannen om programma’s met virtual reality en het gebruik van VR-brillen interessant(er) te maken. Ook worden momenteel al apps en tours voor in en om het museum ontwikkeld die ook voor jongeren toegankelijk en interessant zullen zijn. Het verder invullen en vormgeven van een educatief programma is onderdeel van het Jeugdwatersnoodmuseum (onder andere schoolprojecten, jeugdboek, waterambassadeurschap). Daarnaast wordt inzet op het ontwikkelen van voorstellingen en activiteiten gericht op schoolklassen en groepen zowel in het museum alsook in samenhang met het omliggende Krekengebied van Ouwerkerk. Het Watersnoodmuseum wil de plannen voor 2018 grotendeels gerealiseerd hebben.