Logo wereldregio.nl

Raad wil verhuizing brandweerpost doorzetten

De gemeente heeft de Veiligheidsregio laten weten vast te willen houden aan de verhuizing van de brandweerpost Dreischor naar Nieuwerkerk.De Veiligheidsregio heeft dit idee laten varen. Tot grote teleurstelling van de raad, die bij monde van Wim Dorst, raadslid ChristenUnie onderstaande verklaring deed: ,,Namens de werkgroep Brandweer wil ik als voorzitter van deze werkgroep een reactie geven op het onlangs gepresenteerde Rapport Kazerneonderzoek Zierikzee - Oosterland. Allereerst een compliment aan de Veiligheidsregio Zeeland die op verzoek van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, dit onderzoek voortvarend heeft ingezet. De werkgroep constateert dat de nieuwe kazernelocatie Zierikzee er niet toe leidt dat Dreischor dat Dreischor en omgeving binnen de VRZ norm bereikt kan worden. De werkgroep onderschrijf de redenering en de daaruit volgende aanbeveling.

Uit het rapport blijkt, dat de te realiseren verbeteringen door de verplaatsing van de post Oosterland naar Nieuwerkerk feitelijk gering zijn. De eenmalige investering van ruim 1 miljoen euro, de structureel hogere lasten hierdoor, maar met name de opbouwperiode van tenminste 10 jaar voordat een dergelijke post daadwerkelijk operationeel is, maken dat geadviseerd wordt de bestaande situatie met een post in Oosterland te continueren. De werkgroep onderschrijft deze redenering. Daarbij merkt zij op, dat het probleem van de tijdige bereikbaarheid van Dreischor dan blijft bestaan. De gemeenteraad wil graag met de VRZ meedenken en meewerken aan een goede oplossing hiervan. De optie om een nieuwe kazerne in Nieuwerkerk te bouwen - je kunt ook zeggen verplaatsing van de post Dreischor naar Nieuwerkerk - en daarvoor 10 jaar uit te trekken, blijft daarbij in beeld. De werkgroep acht het van groot belang dat er voor de te kiezen oplossing een zo breed mogelijk draagvlak wordt gevonden. Voorzitter, we realiseren ons dat we wederom om medewerking van het VRZ bestuur vragen en spreken de hoop uit dat dit bestuur mee wil werken om al onze gebieden binnen de VRZ norm te behouden". Einde verklaring