Logo wereldregio.nl

Waterschap start onderhoud waterlopen

Waterschap Scheldestromen is begonnen met het onderhoud aan de waterlopen in Nieuwerkerk en Ouwerkerk. Jaarlijks wordt het maaien gecombineerd met eens in de acht jaar het baggeren van waterlopen. Het maaien en baggeren is nodig om de afvoer van overtollig oppervlaktewater naar de gemalen te waarborgen. De werkzaamheden worden vooral vanaf het land uitgevoerd, zodat weggebruikers hier nauwelijks overlast van ervaren. Dit jaar vraagt het waterschap specifiek aandacht voor het voorkomen van het achterblijven van maaisel op de taluds. Het waterschap zorgt ervoor dat het maaisel uit de waterloop wordt gehaald. Landeigenaren of pachters wordt gevraagd het maaisel niet terug te gooien in de waterloop, maar te verwerken of op te ruimen.