Logo wereldregio.nl
Forse stijging verkeersslachtoffers Zeeland
Forse stijging verkeersslachtoffers Zeeland

Forse stijging verkeersslachtoffers Zeeland

Het Zeeuwse verkeer heeft in 2014 tot en met 15 december het leven geëist van 29 mensen. Dit is een forse stijging ten opzichte van de voorgaande jaren. Er zijn geen duidelijke aanwijsbare oorzaken voor de stijging van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. De ongevallen (ook die met dodelijke afloop) vinden verspreid over de provincie en de verschillende vervoerswijzen plaats. Landelijk is het aantal ernstige verkeersslachtoffers in 2013 gedaald van 19.500 in 2012 naar 18.800 in 2013. Een daling van 3,6%. Op dit moment zijn er (nog) geen Zeeuwse cijfers van ernstige verkeersgewonden bekend. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) doet er, samen met haar partners, alles aan om het Zeeuwse verkeer veiliger te maken. De Provincie Zeeland en andere wegbeheerders zetten zich in voor veilige wegen. ROVZ en haar partners, waar onder overheden, politie en maatschappelijke organisaties werken samen aan veiliger fietsen, een aanpak voor te hard rijden en afleiding in het verkeer.

Het Zeeuwse verkeer heeft in 2014 tot en met 15 december het leven geëist van 29 mensen. Dit is een forse stijging ten opzichte van de voorgaande jaren. Er zijn geen duidelijke aanwijsbare oorzaken voor de stijging van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. De ongevallen (ook die met dodelijke afloop) vinden verspreid over de provincie en de verschillende vervoerswijzen plaats. Landelijk is het aantal ernstige verkeersslachtoffers in 2013 gedaald van 19.500 in 2012 naar 18.800 in 2013. Een daling van 3,6%. Op dit moment zijn er (nog) geen Zeeuwse cijfers van ernstige verkeersgewonden bekend. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) doet er, samen met haar partners, alles aan om het Zeeuwse verkeer veiliger te maken. De Provincie Zeeland en andere wegbeheerders zetten zich in voor veilige wegen. ROVZ en haar partners, waar onder overheden, politie en maatschappelijke organisaties werken samen aan veiliger fietsen, een aanpak voor te hard rijden en afleiding in het verkeer.

In 2014 (t/m 15 december) vonden 26 dodelijke ongevallen plaats waarbij 29 mensen om het leven zijn gekomen. Ter vergelijking: in 2013 vonden 16 dodelijke ongevallen plaats waarbij 18 mensen om het leven zijn gekomen. De toename vindt vooral plaats bij personenauto's (van 9 naar 14 dodelijke slachtoffers), motoren (van 0 naar 3 dodelijke slachtoffers) en fietsen (van 4 naar 6 dodelijke slachtoffers). De meeste ongevallen vinden plaats buiten de bebouwde kom op 60- en 80-km/uur wegen.

In 2014 zaten de slachtoffers vooral in de leeftijdsgroepen 30-40 jaar en 50-60 jaar. In 2013 waren dat de leeftijdsgroepen 20-30 jaar en 40-50 jaar. Omdat het om relatief kleine aantallen dodelijke verkeersslachtoffers gaat, kunnen statistische conclusies moeilijk getrokken worden. Om de oorzaken van de verkeersongevallen duidelijker in beeld te krijgen, onderzoekt het ROVZ komend jaar alle letselongevallen die in 2014 in Zeeland hebben plaatsgevonden. Daarnaast analyseert het ROVZ de fietsongevallen op basis van de gegevens uit het Letsel Informatie Systeem (LIS) van ziekenhuizen. Twee van de drie ziekenhuizen in de Provincie Zeeland registreren ongevallen in het LIS. Het ziekenhuis in Zeeuws - Vlaanderen wordt ook benaderd om mee te doen. In 2011 is onderzoek gedaan naar bermongevallen in Zeeland. Daaruit bleek dat te hoge snelheid, afleiding en de inrichting van de weg en de directe omgeving een rol spelen. De wegbeheerders binnen de provincie zijn druk bezig om de wegen zo duurzaam veilig mogelijk in te richten om het aantal bermongevallen te verminderen. Daarnaast start het ROVZ in samenwerking met de politie in 2015 een grote actie tegen afleiding in het verkeer. Verder werken het ROVZ, politie en wegbeheerders in 2015 nauw samen om het aantal fietsongevallen terug te dringen. Het diepteondezoek naar fietsongevallen onder 50 plussers uit 2014 geeft hier oplossingsrichtingen voor., Onder andere bewustwordingscampagnes op het gebied van het kiezen van een veilige fiets en de juiste beschermingsmiddelen, het veilig gebruik van E-bike en het beperken van afleiding op de fiets.