Levensstrijdweg afgesloten voor Tureluur | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Levensstrijdweg afgesloten voor Tureluur

Ten westen van Zierikzee wordt 60 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. De werkzaamheden tussen de Boerenweg en de Levensstrijddijk zijn weer in volle gang nu het broedseizoen voor vogels voorbij is. De graafwerkzwaamheden bestaan momenteel voornamelijk uit de aanleg van een krekenpatroon met eilanden en een karreveldachtige structuur. Hiervoor is veel grondtransport vereist, waardoor de Levensstrijdweg tijdelijk is afgesloten voor verkeer. De werkzaamheden maken onderdeel uit van plan Tureluur, het natuurontwikkelingsplan dat langs de zuidkust van Schouwen-Duiveland wordt gerealiseerd. [banner] Het gebied tussen de Boerenweg en de Levensstrijddijk wordt een prachtig nieuw natuurgebied. Daarvoor zijn diverse maatregelen nodig. Zo wordt de waterhuishouding aangepast, wordt landbouwgrond omgevormd tot brakwatermoerassen en krijgt de aangrenzende Cauwersinlaag een kwaliteitsimpuls. Dat betekent dat het voormalige broedvogeleiland in ere wordt hersteld, net zoals de karreveldachtige structuur van het landschap. Zo ontstaat er een foerageer- en rustgebied voor steltlopers en een leefgebied voor bijvoorbeeld de Noordse Woelmuis. De Levensstrijdweg wordt tijdelijk afgesloten voor verkeer. Indien de werkzaamheden vanwege weersomstandigheden moeten worden gestaakt, dan wordt de weg tijdelijk open gesteld. De verbinding vanaf het fietspad langs de Oosterschelde met Zierikzee, via de Boerenweg, blijft wel toegankelijk. Verkeer dient daar rekening te houden met slik op de weg en de aanwezigheid van veel werkverkeer. De werkzaamheden ten westen van Zierikzee duren tot mei 2011. Dienst Landelijk Gebied is namens de landinrichtingscommissie Schouwen-Oost verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het gebied zal na de uitvoering worden overgedragen aan de Vereniging Natuurmonumenten.