Reactie OM op het niet informeren van slachtoffers over vrijlating Z. | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Reactie OM op het niet informeren van slachtoffers over vrijlating Z.

Het openbaar ministerie heeft eind donderdagmiddag officieel tekst en uitleg gegeven over de aantijgingen, dat ze betrokkenen niet had geinformeerd over de vrijlating van Z. die nog geen twee weken later het gezinsdrama in Zierikzee veroorzaakte. In het onderzoek naar deze handelswijze hebben het televisieprogramma Nova en WereldRegio samengewerkt.

De tekst van het OM luidt.... In antwoord op uw vragen over de informatieverstrekking aan mevrouw A. Sadek Tahi en haar dochter Zainab over de schorsing van de voorlopige hechtenis van verdachte A.Z. per 24 februari 2010 bericht het OM het volgende: Algemeen: - op grond van geldende aanwijzingen van het college van procureurs-generaal is het OM er verantwoordelijk voor dat slachtoffers van bepaalde misdrijven (waaronder huiselijk geweld, zedenmisdrijven) worden geïnformeerd als de verdachte van wie zij slachtoffer zijn, in voorlopige hechtenis zit en door een beslissing van de rechtbank op vrije voeten komt; - het OM kan in zo’n geval hetzij zelf het slachtoffer informeren dan wel de politie opdragen het slachtoffer te informeren. - het OM Middelburg heeft interne procedures en werkafspraken met de politie hoe de informatieverstrekking aan slachtoffers in zulke gevallen dient te verlopen; - deze procedures en werkafspraken houden in dat bij schorsing van de voorlopige hechtenis het OM de wijkpolitie van de woonplaats van de verdachte informeert (zodat de politie weet dat aan betrokkene eventueel bijzondere voorwaarden zijn opgelegd) en aan het centraal informatieknooppunt van de politie; - voorts kan het OM in specifieke gevallen aan het rechercheteam dat het onderzoek verricht waarin verdachte is aangehouden, verzoeken om slachtoffers/aangevers te informeren over de schorsing van de voorlopige hechtenis; -deze verzoeken worden aan de recherche gedaan op basis van gegevens die zijn vastgelegd in het geautomatiseerd systeem van het parket (Compas); daarin worden personalia opgenomen van personen die aangifte hebben gedaan. Zierikzee: - de man zat in voorlopige hechtenis terzake van bedreiging van zijn vrouw en dochter en terzake van een zedendelict jegens zijn dochter; - na ontvangst van de schorsingsbeschikking van de rechtbank heeft een medewerker van het parket in het geautomatiseerd systeem (Compas) gecheckt of ter zake van de bedreiging in dat systeem een of meer aangevers/slachtoffers waren “ingevoerd”; dat bleek niet het geval te zijn; - die vaststelling is terug te voeren op het feit dat van de bedreiging geen aangifte is gedaan door de vrouw en dochter: de politie is het onderzoek naar de bedreiging opgestart op basis van een melding; -omdat geen aangifte is gedaan, zijn de slachtoffers van de bedreiging ook niet als zodanig in het systeem ingevoerd; - de parketmedewerker heeft derhalve de conclusie getrokken dat ter zake van de bedreiging geen slachtoffers hoefden te worden geïnformeerd over de schorsing; - de parketmedewerker heeft verzuimd te checken of ter zake van het 2e feit (zedendelict) wel een slachtoffer was ingevoerd in het systeem (en dus diende te worden geïnformeerd); - terzake van dat feit was de dochter wel als slachtoffer in het systeem ingevoerd; - het OM heeft de politie geïnformeerd middels het faxen op 23 februari 2010 van de schorsingsbeslissing aan het wijkteam van de woonplaats van de verdachte en aan het centraal informatieknooppunt van de politie; - voorts heeft het OM op 25 februari 2010 de lokale driehoek van Zierikzee (burgemeester, officier van justitie en teamchef politie) geïnformeerd over de schorsing en bevestigd dat de reeds eerder getroffen beveiligingsmaatregelen werden gecontinueerd. Tot slot: Politie en OM hebben vanaf september 2009 al het mogelijke ondernomen om enerzijds verdachte zo lang mogelijk in detentie te houden en om anderzijds beveiligingsmaatregelen te treffen voor de vrouw en haar gezinsleden. Deze maatregelen waren reeds van kracht vóór de schorsing van de man en zijn nadien uiteraard gecontinueerd. Er is echter geen expliciet verzoek gedaan aan de politie om de vrouw en de dochter te informeren. Het OM betreurt dit ten zeerste en zal onvolkomenheden in bestaande werkwijzen waardoor dit heeft kunnen plaatsvinden en die zich overigens slechts in zeer specifieke gevallen voordoen, aanpassen zodat dergelijke situaties in de toekomst kunnen worden vermeden.