Logo wereldregio.nl

Bestrijding gladheid in volle gang

Door de winterse weersomstandigheden van de afgelopen periode is de Provincie Zeeland weer druk bezig met het bestrijden van gladheid op de Zeeuwse wegen. Ook dit jaar wordt hierbij weer samengewerkt met Rijkswaterstaat, Zeeland Seaports, NV Westerscheldetunnel en de Zeeuwse Waterschappen. De wegen waarop wordt gestrooid, zijn voornamelijk wegen buiten de bebouwde kom die een belangrijke verbindende functie hebben en die een belangrijke schakel vormen in woon-, school- of werk(fiets)routes. Ook het openbaar vervoer en de hulpdiensten maken van deze routes gebruik. De uitvoering van de strooiacties wordt verzorgd door aannemer Ballast Nedam, waarbij de kantonniers van de wegbeheerder een controlerende en registrerende taak hebben.  [banner]  Verschillende wegbeheerders hebben meetpunten in de wegen waar temperaturen van de weg en lucht, geleidbaarheid en relatieve luchtvochtigheid worden gemeten. Dit gladheidmeldsysteem (GMS) wordt bij de Provincie Zeeland bewaakt door 4 kantonniers (operators). Ook is er vaak ondersteuning van een meteorologisch bedrijf, dat met weersvoorspellingen tijdig aangeeft, wanneer er gladheid kan optreden. Via de gegevens van de meetpunten van het GMS en de meteodienst bepalen de operators wanneer een strooiactie opgestart wordt. De wegbeheerders hebben afspraken gemaakt om strooiacties en strooiroutes zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Zo komen weggebruikers niet van gestrooide op ongestrooide wegen. De wegen worden in principe preventief gestrooid. Bij een preventieve strooiactie wordt er, drie uur voordat de gladheid verwacht wordt, 'nat' gestrooid met een mengsel van wegenzout en calciumchloride. Met dit mengsel blijft het zout op het wegdek plakken en daarmee wordt gladheid voorkomen. Bij sneeuw of ijzel wordt van het preventieve scenario overgestapt op het curatieve, waarbij een strooiactie wordt doorgezet totdat de wegen en fietspaden weer goed berijdbaar zijn. Uiteraard blijft ondanks de gladheidbestrijding gelden dat weggebruikers hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen tijdens winterse omstandigheden. Dat betekent dat, uit het oogpunt van verkeersveiligheid, de snelheid en het gedrag in het verkeer aangepast moeten worden aan de omstandigheden. Als u bij glad weer de weg op gaat, zorg dan dat uw voertuig in goede conditie is. Banden moeten de juiste spanning en een goed profiel hebben. De ruitenwissers moeten in goede staat zijn en er moet voldoende ruitensproeiervloeistof aanwezig zijn. Maak eerst de ramen goed schoon en ga dan pas op weg. Door dit alles zullen ongelukken bij gladheid zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.