Logo wereldregio.nl

Werkgelegenheid op eiland blijft achter

Op Walcheren en de Bevelanden is tussen mei 2006 en mei 2007 de werkgelegenheid met meer dan 2% gegroeid. In Zeeuws-Vlaanderen en in Noord-Zeeland (Tholen en Schouwen-Duiveland) daarentegen was de groei van het aantal arbeidsplaatsen aanmerkelijk lager, te weten minder dan 1%. Ten opzichte van de periode mei 2005 – mei 2006 is dit jaar in alle regio’s van Zeeland de groei van de werkgelegenheid gedaald. Alleen de regio de Bevelanden wist het groeitempo van 2006 nagenoeg vast te houden. Dit blijkt uit de regionale uitwerking van de resultaten van de jaarlijkse RIBIZ-enquête onder bedrijven en instellingen. (RIBIZ staat voor Registratie en Informatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg. Het is een onderdeel van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS.)  De provinciale groeicijfers zijn reeds in november jl. naar buiten gebracht en hebben betrekking op de periode van mei 2006 tot mei 2007. Het aantal arbeidsplaatsen is in Zeeland in het afgelopen jaar met zo’n 2.700 gestegen tot 173.800. Dit is een groei van 1,6%. Tussen mei 2005 en mei 2006 groeide de werkgelegenheid nog met ongeveer 4.000 arbeidsplaatsen, ofwel een groei van 2,4%. In tegenstelling tot vorig jaar, toen de procentuele werkgelegenheidsgroei in de verschillende gebieden nagenoeg gelijk opliep, is dit jaar sprake geweest van tamelijk grote verschillen tussen de vier regio’s in Zeeland. Evenals Zeeuws-Vlaanderen heeft ook het noorden van Zeeland (Schouwen-Duiveland en Tholen) een aanmerkelijk lagere werkgelegenheidsgroei gekend vergeleken met vorig jaar: +229 (1,0%), tegenover +452 (2,1%) over 2005-2006. De groei van het aantal arbeidsplaatsen was ook aanzienlijk minder dan het povinciale groeipercentage (+1,6%). Wat handel en reparatie betreft is de situatie in Noord-Zeeland vergelijkbaar met die in Zeeuws-Vlaanderen. Ook daar had de sector te kampen met een afname van het aantal arbeidsplaatsen. In Noord-Zeeland valt die daling zelfs nog iets hoger uitvalt: -52 (-1,2%). Maar waar in Zeeuws-Vlaanderen de zakelijke dienstverlening het verlies opvangt, laat deze sector, met een bescheiden groei van 40 banen (1,4%), het op Schouwen-Duiveland en Tholen afweten. Ook vorig jaar liep de regio op dit punt ver achter bij de andere regio’s. Hoewel ook hier en op Tholen de werkgelegenheid in de sector zorg en welzijn groeit, blijft deze toch aanmerkelijk achter bij de ontwikkeling in de andere Zeeuwse regio’s. Opvallend is overigens ook dat het aandeel van deze sector in de totale werkgelegenheid in Noord-Zeeland ongeveer de helft is van het provinciale aandeel van deze sector. Vermoedelijk heeft dit te maken met het feit dat vanuit Bevelandse zorginstanties zorg geleverd wordt in Noord-Zeeland. Deze arbeidsplaatsen worden toegerekend aan de Bevelanden. De banengroei moet op het eiland en Tholen vooral komen van de industrie, +111 (4,7%), en van de bouwnijverheid, +54 (2,7%), ofschoon díe groei beduidend lager is dan wat de bouwsector vorig jaar liet zien: +114 (6,1%). De toeristische sector, vooral op het toeristische Schouwen-Duiveland van aanzienlijk belang, blijft op hetzelfde gestage groeipad zitten van 1,3% (28 banen).