Logo wereldregio.nl

Steeds meer inwoners vertrekken naar het buitenland

CBS: Sinds 1999 meer mensen van het eiland naar buitenland vertrokken Steeds meer bewoners van Schouwen-Duiveland vertrekken voorgoed naar het buitenland. Al drie jaar op een rij stijgt het aantal emigranten. Schouwen-Duiveland wijkt hiermee af van de landelijke tendens, die voor het eerst sinds 1999 juist een áfnemende emigratie laat zien. In een ander opzicht is er ook een verschil: de immigratie (mensen die komen) op Schouwen-Duiveland lijkt gestaag te blijven dalen, terwijl zich elders in Nederland uitgerekend steeds meer immigranten vestigen.

Deze opvallende, eilandelijke ontwikkelingen blijken uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2006 was de emigratie voor het derde achtereenvolgende jaar nog fors hoger dan de immigratie: 132.470 tegen 101.150 personen. “Nederland wordt een vertrekland”, constateerde het CBS. Maar begin dit jaar zette een kentering in. De immigratie nam toe, de emigratie daalde ineens, zo lieten de cijfers over het eerste kwartaal zien. Inmiddels zijn de bevolkingsgegevens tot en met het derde kwartaal bijgewerkt, en nog steeds blijkt deze verrassende tendens aan te houden.

Schouwen-Duiveland is hier de uitzondering op. Emigratiecijfers vanaf 1999 tonen aan dat steeds meer bewoners het eiland verlaten. In 2003 zakte de emigratie plotseling in, maar dit was slechts tijdelijk: er zette zich weer een stijging in. WereldRegio heeft in de databanken van het CBS de desbetreffende jaarcijfers opgedoken. Ze spreken voor zich. In 1999 emigreerden 84 mensen vanaf Schouwen-Duiveland. In de navolgende jaren waren dat er: 2000 (107), 2001 (121), 2002 (143), 2003 (171), 2004 (151), 2005 (163) en in 2006 (170). Over 2007 zijn nog geen definitieve cijfers voorhanden; die komen pas begin 2008 beschikbaar.

Maar het CBS houdt ook maandelijkse overzichten bij, en deze zijn opvraagbaar tot en met september. Uit deze statistische tabellen valt af te leiden dat tot 1 oktober al 101 mensen Schouwen-Duiveland voorgoed de rug hebben toegekeerd. De nog ontbrekende cijfers over het laatste kwartaal van 2007 moeten straks weergeven of de emigratie blijft groeien, zoals de laatste jaren het geval is.

Landelijk daalt de emigratie merkbaar, meldt het CBS. Na het topjaar 2006 is er voor het eerst sprake van een afname. In de eerste negen maanden van 2007 emigreerden 91.800 personen. Dat zijn er achtduizend minder dan in dezelfde periode in 2006. In de jaren sinds de eeuwwisseling steeg de emigratie sterk, met jaarlijks zo’n tachtigduizend mensen. Het CBS kan geen inzicht geven in de landen waarnaar de emigranten bij voorkeur verhuizen. Die gegevens ontbreken. Evenmin zijn hun beweegredenen bekend.

Ook de immigratie voltrekt zich op Schouwen-Duiveland in tegengestelde richting. Landelijk stijgt deze almaar verder, op het eiland lijkt de dalende tendens door te zetten. Zeker als de cijfers vanaf 1999 op een rij worden gezet, valt op dat de immigratie vanaf het hoogtepunt in 2000 langzaamaan mindert. In 1999 kwamen nog slechts 193 buitenlanders op Schouwen-Duiveland wonen, in 2000 waren dat er opeens 328. Dit hoge aantal is daarna alleen maar gezakt, met een schijnbare kleine opleving in 2006. De cijfers luiden: 2001 (291 immigranten), 2002 (141), 2003 (evenveel: 141), 2004 (127), 2005 (94) en in 2006 (104). In 2007 trokken in de eerste negen maanden 100 personen naar het eiland. De landelijke toename immigratie is volgens het CBS overigens vooral toe te schrijven aan de komst van immigranten uit nieuwe EU-lidstaten. Zo kwamen tot en met september bijna zesduizend Bulgaren en Roemenen naar Nederland; vorig jaar waren dat er in hetzelfde tijdsbestek duizend. De stijging hangt samen met de toetreding van hun vaderland tot de EU, op 1 januari 2007. Ook nadat Polen zich bij de EU had gevoegd, op 1 januari 2004, was er direct een toenemende immigratie zichtbaar.

Zo’n ontwikkeling heeft zich in 2007 ook weer voorgedaan. Poolse werknemers hebben sinds 1 mei geen tewerkstellingsvergunning meer nodig. Dit droeg er hoogstwaarschijnlijk aan bij dat in de eerste negen maanden zevenduizend Poolse immigranten naar Nederland trokken, duizend meer dan in de vergelijkbare periode 2006. In totaal vestigden 87 duizend immigranten zich in Nederland in de eerste drie kwartalen; tienduizend meer dan in dezelfde tijd in 2006.

Turkije en Marokko blijven de weinige landen waarvandaan de immigratie slinkt, stelt het CBS vast. Tot 1 oktober waren het er duizend minder dan in de eerste negen maanden van 2006. De immigratie uit deze twee landen is daarmee sinds 2003 al met ruim zestig procent afgenomen.