Logo wereldregio.nl

Schouwen-Duiveland aan vooravond bouwexplosie

In negen jaar tijd staan er meer dan 3200 woningen en appartementen op de planning Na een windstille periode van zo’n tien jaar staat Schouwen-Duiveland aan de vooravond van een bouwgolf. In de komende negen jaar worden er naar verwachting meer dan 3200 woningen en appartementen gebouwd op het eiland. Ruim 1800 woningen worden in Zierikzee gerealiseerd, waarbij de nieuwbouwwijken Poortambacht 11 en Noorderpolder natuurlijk de grote klappers zijn. Maar daarnaast staan er er dus ook nog meer dan 1400 woningen voor de dorpen op de rails. [banner] Het laatste grote bouwproject was Poortambacht 10. Aan de relatief stille periode heeft een aantal oorzaken ten grondslag gelegen. Belangrijk waren zeker de problemen in het gemeentehuis. Na de herindeling werd de afdeling ruimte en milieu geconfronteerd met enorme wachtlijsten van bouwers, die met hun plannen op de gemeente afstapten. Nadat de gemeenteraad extra geld beschikbaar stelde voor deze afdeling is een inhaalslag gemaakt en konden ontwikkelaars verder.

Daarnaast speelt de provincie een rol. Een aantal jaren geleden bepaalde de provincie het aantal te bouwen woningen per gemeente; het zogenaamde contingent. Maar dat systeem heeft Zeeland laten varen en gemeenten zijn wat minder aan banden gelegd. Zo mag de gemeente bijvoorbeeld zelf bepalen hoeveel woningen ze in Zierikzee als centrum van het eiland neerzet. En ook in de dorpen mag weer gebouwd worden, vooral als het om zogenaamde inbreiding gaat. Inbreiding is het bouwen van woningen op plaatsen, die vrijkomen door bijvoorbeeld sloop of het verplaatsen van bedrijven.

Een goed voorbeeld is Oosterland, waar bouwbedrijf Boogerd door de historie bepaald, veel panden heeft waar voorbereidende werkzaamheden worden gedaan. Door het verplaatsen van Boogerd uit het dorp zelf, komen er dus inbreidingslocaties bij. Tot 2017 mogen er naar verwachting zo’n 49 woningen gerealiseerd worden op die Boogerd-locaties.

De vertragingen, die de projecten Noorderpolder en Poortambacht 11 hebben opgelopen hebben meer oorzaken. Met name de onderhandelingen tussen de gemeente en de ontwikkelaars voor Noorderpolder verliepen vaak moeizaam. De gemeente werd regelmatig met nieuwe grondeigenaren geconfronteerd, hetgeen de onderhandelingen bemoeilijkten. Daarnaast hebben omwonenden (en daarmee ook de politiek) bezwaar aangetekend tegen de ‘hoogbouw-plannen’ in dit project. Heel diplomatiek werd Noorderpolder over de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 getild en de vertraging was een feit. Noorderpolder heeft hierdoor drie projectwethouders gehad, achtereenvolgens de wethouders Veerhoek, Van de Velde en nu Renden.

Het project Poortambacht 11 was een minder moeizaam proces. Hier heeft de gemeente zelf ook grond in eigendom en kan de overheid dus beter sturen op wat er gebouwd wordt. In Noorderpolder is dat niet het geval. De gemeente heeft hier als het ware als enig sturingsinstrument het bestemmingsplan. En dat wordt nu pas aangepast, nadat alle partijen iets op tafel hebben gelegd waarmee de gemeente ook uit de voeten kan. De gemeente probeert namelijk invloed uit te oefenen op wat er gebouwd wordt.

Het bouwen van de 3260 woningen in de komende negen jaar staat nog niet helemaal vast. Het is een door de gemeente opgestelde planning, die jaarlijks aan de provincie moet worden overhandigd. Het daadwerkelijk bouwen is ook afhankelijk van de vraag in de markt. Het is onmogelijk, dat alle nieuwbouw door de eigen bevolking wordt bewoond. In de plannen wordt ook uitgegaan van een behoorlijk aantal nieuwkomers. Buiten de planningslijst van de gemeente is er nog Innovation Island; een samenwerkingsverband van bouwers, die innovatieve bouwprojecten op het eiland wil realiseren. Daarover is het laatste woord nog niet gesproken.