Actueel SD

Waterschap investeert in bestrijding droogte

Waterschap Scheldestromen is op zoek naar korte en lange termijn oplossingen voor het bestrijden van de droogte in de toekomst.

De extreme droogte van 2018 werkt nog steeds door en vormt een risico voor 2019. De kans bestaat dat de watervoorraden deze winter niet voldoende worden aangevuld waardoor de watervoorraden komend voorjaar niet op peil zijn. Het waterschap heeft een actieplan opgesteld en gaat onderzoeken wat mogelijke maatregelen op korte en lange termijn zijn en maakt hiervoor eenmalig honderdduizend euro vrij.

Ondanks dat het waterschap afgelopen zomer heeft ingespeeld op de omstandigheden en heeft gehandeld volgens het operationele draaiboek extreme droogte, wil het ook inzetten op structurele oplossingen om schade door droogte te beperken. Zeker vanwege de verwachting dat droogte in de toekomst steeds vaker zal voorkomen. Niet alleen zichtbare voorraden als het waterpeil in de sloten, maar juist uitputting van de zoetwatervoorraden en verzilting in de ondergrond vormen reële risico’s. In het actieplan wordt geadviseerd onderzoek te doen naar ander peilbeheer (water langer vasthouden), het inzetten van gezuiverd rioolwater (effluent), proceswater van bedrijven en effecten van droogte op de bodem.

In het verleden was het waterbeheer vooral gericht op het afvoeren van overtollig water en voorkomen van wateroverlast. De gevolgen van klimaatverandering laten zien dat niet alleen een wateroverschot kan leiden tot overlast. Tegenwoordig zijn ook andere aspecten zoals droogte en verzilting van belang. Dat vraagt volgens het waterschap om een meer beleidsmatige aanpak waarbij ook lange termijn effecten een prominentere plek krijgen in de bedrijfsvoering.

Afgelopen zomer werden de gevolgen van klimaatverandering duidelijk door extreme droogte. Het neerslagtekort liep op tot 300 tot 400 millimeter in Zeeland, terwijl dat in een gemiddeld jaar 100 millimeter is. Het waterschap nam diverse maatregelen zoals het inlaten van gezuiverd rioolwater (effluent) om het water in de sloten op peil te houden. Gebieden die gevoelig zijn voor droogte of met veen in de ondergrond worden nu nog steeds op zomerpeil gehouden, ook al verhoogt dat de kans op wateroverlast tijdens extreme regenval.

vrijdag 15 februari 2019