Actueel SD

De besluiten rond de begroting op een rij

De gemeenteraad heeft de begroting voor 2019 vastgesteld.

Tijdens de twee begrotingsvergaderingen hebben de politieke partijen natuurlijk weer tal van voorstellen gedaan. Hier een overzicht van alle amendementen en moties. Voor de liefhebbers.

Asbest

Een door de fractie SGP, mede namens de fracties LSD, GroenLinks en Lijst Haack, ingediend amendement, om aan de te honoreren prioriteiten voor 2019 toe te voegen een budget van € 25.000 voor het inventariseren van zowel particuliere als bedrijfsmatige asbestdaken binnen de gemeente en de lasten hiervan te dekken uit de algemene reserve, wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw gezamenlijk amendement over dit onderwerp, ingediend door de fracties SP en SGP (A21).

Weerbaarheid

Een door de fractie Lijst Jet van Gent ingediend amendement, om een budget te reserveren waardoor er ruimte is voor scholen die deel wensen te nemen aan een van de weerbaarheidsprogramma’s zoals bijvoorbeeld Rots&Water of Marietje Kesselsprojecten, wordt ingetrokken.

Regeling

Een door de fractie SP, mede namens de fractie Lijst Jet van Gent, ingediende motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht:
1. In kaart te brengen waar zich op Schouwen-Duiveland nog asbestdaken bevinden en om welke oppervlakten het gaat;
2. Mogelijkheden te onderzoeken om een gemeentelijke regeling op te stellen voor financiële ondersteuning voor verwijdering van asbestdaken in bezit zijnde van particulieren, aanvullend aan landelijke regelingen;
3. De resultaten van de punten 1 en 2 middels een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen;
wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw gezamenlijk amendement over dit onderwerp, ingediend door de fracties SP en SGP.

Bomen

Een door de fractie GroenLinks, mede namens de fracties CDA, CU, LSD, Lijst Jet van Gent en Lijst Haack, ingediende motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht in 2019 een raadsvoorstel uit te werken waarin particulieren tegemoet gekomen worden in de kosten voor onderhoud van de monumentale bomen, wordt na de mededeling van de portefeuillehouder, dat dit aspect wordt meegenomen bij de actualisatie van het bomenbeleid, ingetrokken.

Maatwerk

Een door de fractie Lijst Jet van Gent ingediende en tijdens de vergadering aangepaste motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen om:
1. bij grote veranderingen in de zorg of thuiszorg rekening te houden met de geestelijke gesteldheid van cliënten en hierbij maatwerk te leveren voor hoogbejaarden en mensen met autisme of een verstandelijke beperking;
2. indien grote veranderingen het risico met zich meebrengen dat cliënten hierdoor ernstig in de war raken voor hen een uitzondering te maken met betrekking tot die veranderingen;
wordt na de mededeling van de portefeuillehouder, dat in alle gevallen maatwerk wordt geleverd, ingetrokken.

Fietsvervoer

Een door de fractie VVD, mede namens de fracties LSD, Lijst Haack en D66, ingediend amendement, om aan de lijst te honoreren prioriteiten voor het jaar 2019 toe te voegen het creëren van een netwerk elektrische fietsvervoersystemen (€ 75.000), te dekken in 2020 uit de budgettaire ruimte en vanaf 2021 uit het budget toerisme, wordt met 21 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, GroenLinks, CU, D66, PvdA, Lijst Haack en Lijst Jet van Gent. Tegen stemt de fractie SP.

Zeehondenpad

Een door de fractie VVD, mede namens de fracties LSD, Lijst Haack en SGP, ingediend en tijdens de vergadering aangepast amendement, om aan de te honoreren prioriteiten 2019 – 2022 voor het jaar 2019 toe te voegen een voorbereidingskrediet voor het Nieuw ‘Natuur Zeehondenpad’ over de duinen als beleving Renesse Zeehondendorp met een bedrag van € 15.000 ten laste van de budgettaire ruimte, wordt met 16 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, CU en Lijst Haack. Tegen stemmen de fracties GroenLinks, SP, D66, PvdA en Lijst Jet van Gent.

Toilet

Een door de fractie VVD, mede namens de fracties Lijst Jet van Gent, LSD, Lijst Haack, CDA, CU, SGP, GroenLinks en Lijst Jet van Gent, ingediend amendement, om aan de te honoreren prioriteiten 2019 – 2022 wordt voor het jaar 2019 toe te voegen de Toiletvoorziening nabij Haringvlietstraat met een investeringsbedrag van € 132.500, een gemiddelde jaarlijkse last van € 11.600 wegens kapitaallasten (€ 4.600) en exploitatiekosten (€ 7.000), waarbij de jaarlijkse lasten gedekt worden uit het Mobiliteitsfonds, wordt met algemene stemmen aangenomen.

Sandströmweg

Een door de fractie VVD, mede namens de fracties Lijst Jet van Gent, SGP, LSD en Lijst Haack, ingediend amendement, om aan de lijst te honoreren prioriteiten voor het jaar 2019 toe te voegen de Verkeersmaatregelen Emil Sandströmweg (€ 77.000), waarbij de hieruit voortvloeiende lasten vanaf 2020 worden gedekt uit de budgettaire ruimte en waarbij deze ruimte kan worden vergroot door jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het betaald parkeren van € 59.000 los te laten en af te ramen, wordt met 19 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, SGP, VVD, GroenLinks, SP, D66, PvdA, Lijst Haack en Lijst Jet van Gent. Tegen stemmen de fracties CDA en CU.

Onderwijs

Een door de fracties LSD en Lijst Haack, mede namens de fracties, GroenLinks, VVDE, CDA, CU en SGP, ingediend amendement, om voor de jaren 2019, 2020 en 2021 jaarlijks € 50.000 beschikbaar te stellen voor een extra impuls voor praktijkgericht onderwijs en dit te dekken uit de reserve “Tij van de toekomst”, wordt met 21 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, GroenLinks, CU, D66, PvdA, Lijst Haack en Lijst Jet van Gent. Tegen stemt de fractie SP.

Eilandmarketing

Een door de fracties LSD en Lijst Haack, mede namens de fracties CDA, CU, SGP en GroenLinks, ingediend amendement, om de aangegeven teksten op de bladzijden 43 en 45 over de eilandmarketing te laten vervallen en de prioriteiten Agenda Toerisme Subsidiëring / bijdrage eilandmarketeer (jaarlijks
€ 56.000) met de dekking uit het structureel budget agenda toerisme te wijzigen van te honoreren naar niet te honoreren prioriteiten, wordt met algemene stemmen aangenomen.

Regioscholen

Een door de fracties LSD en Lijst Haack, mede namens de fracties GroenLinks, CDA en CU, ingediend en tijdens de vergadering aangepast amendement, om in de begroting wordt het volgende algemene (aangescherpte) kader voor Regioscholen en breedtesportvoorziening(en) op te nemen:
1. Bij de uitwerking van het IHP worden Regioscho(o)(l)(en) bij voorkeur gevestigd in of rondom de kern(en) met de meeste leerlingen en potentiële groei (gebaseerd op de leerlingenprognose(s)).
2. Breedtesportvoorzieningen worden volgend aan de uitkomst van het vestigingsvraagstuk regioscho(o)(l)(en) ingevuld.
3. Procesgelden voor de samenwerking, groot € 100.000, ter beschikking te stellen aan de schoolbesturen op declaratiebasis ten laste van de Reserve Tij voor de Toekomst.
4. Het college komt in 2019 met een plan van aanpak naar de gemeenteraad.
wordt met 19 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, GroenLinks, CU, PvdA en Lijst Haack. Tegen stemmen de fracties SP, D66 en Lijst Jet van Gent.

Dorpsplannen

Een door de fracties LSD en Lijst Haack, mede namens de fracties GroenLinks, VVD, CDA, CU en SP, ingediend amendement, om:
1. Voor de uitvoering van de masterplannen, de stads-, dorpsvisies en -plannen vanaf 2019 9 jaar lang een jaarlijks € 700.000 extra investeringsruimte in de begroting op te nemen, zodat er vanaf 2019 jaarlijks € 2.000.000 investeringsruimte voor dit doel beschikbaar is.
2. De jaarlijks bijdrage van € 59.000 van de algemene middelen aan het betaald parkeren vanaf 2022 verlagen tot € 18.000, waardoor een bedrag van € 41.000 aan de budgettaire ruimte wordt toegevoegd en deze € 41.000 op te vangen binnen het mobiliteitsfonds.
3. De jaarlijkse lasten van het onder 1 vermelde (in 2020 € 43.000 en daarna jaarlijks oplopend met € 43.000), te dekken uit de budgettaire ruimte. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken de structurele dekking vanaf 2023 te onderzoeken en bij de Kadernota begroting 2020 – 2023 hiervoor een voorstel te doen.
4. Zoals eerder afgesproken, wordt – indien binnen deze jaarlijkse budgetten projecten (nog) niet worden gerealiseerd – het hierdoor vrij te vallen bedrag toegevoegd aan de reserve strategische visie, zodat deze gelden voor dit beleidsdoel direct beschikbaar blijven.

De plannen

Een door de fracties LSD en Lijst Haack, mede namens de fracties VVD, CDA, CU, SGP en GroenLinks, ingediend amendement, om:
1. Het schema op blz. 73 over inzet op een kwaliteitsimpuls voor de kernen en de daartoe op te stellen dorps- en stadsvisies met uitvoeringsprogramma’s op de aangegeven wijze te wijzigen.
2. Enkele hierop betrekking hebbende toelichtende teksten op de aangegeven wijze te wijzigen.
3. Aan de lijst te honoreren prioriteiten in de jaarschijf 2019 toe te voegen:
• de burg / loopplank over Sluis Nieuwe haven Brouwershaven (€ 250.000), waarbij de lasten hiervan worden gedekt uit de beschikbare middelen vanuit de amendementen beschikbaar stellen financiële middelen masterplannen en stads- en dorpsvisies;
• de realisatie van een Maritiem Greenpoint te Brouwershaven (€ 50.000), waarbij de lasten hiervan worden gedekt ten laste van de reserve Strategische Visie Tij van de toekomst.
4. Het schema op blz. 110 / 111 over de inzet op een kwaliteitsimpuls van het dorp Renesse en het versterken van de verbinding met de Brouwersdam op de aangegeven wijze te wijzigen.
5. De toelichtende teksten op blz. 111 op de aangegeven wijze aan te vullen.
6. Aan de lijst te honoreren prioriteiten in de jaarschijf 2019 toe te voegen:
• voor 2019 de Hogezoom 1 te Renesse (€ 601.250);
• voor 2020 de Hogezoom 2 te Renesse € 627.500).
7. Als extra tekst dan wel beslispunt op te nemen:
Bij het opstellen van de plannen voor de kleine kernen moet het ontwerp- en planproces passen bij de aard en schaal en behoefte van de kern en moet in de plannen worden ingegaan op wat in de kern het meeste leeft (dat kan zijn fysiek maar evenzeer sociaal of niet fysieke leefbaarheid).
Hiervoor wordt in 2019 een bedrag van € 100.000 als procesgeld (bijvoorbeeld voorkleinere onderzoeken) beschikbaar gesteld ten laste van de reserve Strategische Visie Tij van de toekomst.
wordt met algemene stemmen aangenomen.

Monumenten

Een door de fracties LSD en Lijst Haack, mede namens de fracties VVD, GroenLinks, CDA, CU en SGP, ingediend amendement, dat:
1. Het college van burgemeester en wethouders in 2019 met een voorstel naar de raad komt, zodat de raad aan de hand van de lijst met gemeentelijke monumenten die is opgesteld en de bijbehorende scores kan bepalen welke monumenten de gemeentelijke monumentenstatus wel en welke monumenten deze status juist niet mogen behouden;
2. De uitbreidingsinvestering: ‘uitbreiden content website erfgoedplatform’ en de uitbreidingsinvestering ‘onderhoud website erfgoedplatform’ van de lijst niet te honoreren prioriteiten 2019-2022 op blz. 251 te wordt verplaats naar de lijst te honoreren prioriteiten en de structurele lasten van gemiddeld € 4.500 die hieruit volgen te dekken uit de budgettaire ruimte.
wordt met algemene stemmen aangenomen.

Strand

Een door de fracties LSD en Lijst Haack, mede namens de fracties VVD, CDA, CU, GroenLinks, PvdA, SGP en Lijst Jet van Gent, ingediend amendement, om actiepunt 3 (strandapp) en actiepunt 6 (bebording) uit het onlangs vastgestelde Uitvoeringsprogramma strand 2019 alsnog honoreren en daarmee:
1. ‘Naam, informatie en gebodsborden op de strandopgangen’ (actiepunt 6 uitvoeringsprogramma strand 2019) van de lijst niet te honoreren prioriteiten op blz. 250 te verplaatsen naar de lijst te honoreren prioriteiten en de lasten vanaf 2020 ten laste te brengen van de budgettaire ruimte.
2. ‘Optimalisatie en promotie strandapp’ (actiepunt 3 uitvoeringsprogramma strand 2019) van de lijst niet te honoreren prioriteiten op blz. 250 te verplaatsen naar de lijst te honoreren prioriteiten en de daarvoor benodigde incidentele lasten van € 5.000 ten laste brengen van de budgettaire ruimte 2019;
wordt met algemene stemmen aangenomen.

Akkerranden

Een door de fractie CDA, mede namens de fracties VVD, SGP, GroenLinks, LSD, Lijst Haack, CU, Lijst Jet van Gent en D66, ingediend amendement, om aan de lijst te honoreren prioriteiten voor de jaren 2019 tot en met 2021 toe te voegen het Stimuleren biodiversiteit akkerranden (€ 50.000 per jaar) en de hieruit voortvloeiende lasten voor de komende 3 jaar, op basis van de in het ‘Tij van de Toekomst’ opgenomen paragraaf Innovatieve landbouw en aquacultuur, te dekken vanuit de bestemmingsreserve, waarbij er na 3 jaar een evaluatie plaatsvindt aan de hand waarvan een besluit over de jaren daarna kan worden genomen, wordt met algemene stemmen
aangenomen.

Right to challenge

Een door de fractie CDA, mede namens de fracties LSD, VVD, Lijst Haack en D66, ingediend amendement, om als activiteit aan de begroting toe te voegen:
In 2019 in samenspraak met stakeholders starten met het ontwerp van een experiment Right to Challenge.
wordt met 21 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, GroenLinks, CU, D66, PvdA, Lijst Haack en Lijst Jet van Gent. Tegen stemt de fractie SP.

Garantiebanen

Een door de fractie CU, mede namens de fracties CDA, Lijst Jet van Gent, PvdA, SGP, GroenLinks, LSD, VVD, Lijst Haack en D66, ingediend amendement, om binnen het Programma 4 Bestuur en Burgerzaken ten laste van de stelpost Sociaal Domein aan de te honoreren prioriteiten toe te voegen de prioriteit Voorbeeldfunctie extra garantiebanen wet Banenafspraak (jaarlast 2019: € 65.000, 2020 € 90.000 en 2021 en 2022 elk jaar € 130.000), wordt met algemene stemmen aangenomen.

Visie

Een door de fractie CDA, mede namens de fracties LSD, SGP, CU en Lijst Haack, ingediend amendement, om in Programma 4 op te nemen:
1. Herijking Strategische Visie wijzigen in Evalueren en Vernieuwen Strategische Visie
2. Het college komt in 2019 met een discussienota ‘Toekomstbestendige koers’ om de verschillende typen en vormen van gemeente, de toepasbaarheid en de voor- en nadelen van de verschillende vormen te schetsen. Dit dient te leiden tot een blauwdruk voor zowel gemeentelijk beleid, als de gemeentelijke organisatie.
wordt met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, GroenLinks, CU, D66, PvdA en Lijst Haack. Tegen stemmen de fracties SP en Lijst Jet van Gent.

Waterberging

Een door de fractie D66 ingediend amendement, om in de begroting op te nemen, dat waterbergingen tweeledig wordt ingezet (tegen wateroverlast en tegen verdroging), wordt met 3 stemmen voor en 20 stemmen tegen verworpen.
Voor stemmen de fracties D66, PvdA en Lijst Jet van Gent. Tegen stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, GroenLinks, SP, CU en Lijst Haack.

Busstation

Een door de fractie D66 ingediend en tijdens de vergadering aangepast amendement, om voor 2019 € 50.000 beschikbaar te stellen ter verbetering van de fietsvoorziening / fietsenstalling bij busstation Grachtweg Zierikzee en dit te dekken uit de budgettaire ruimte, wordt met 13 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties CDA, VVD, GroenLinks, SP, CU, D66, PvdA en Lijst Jet van Gent. Tegen stemmen de fracties LSD, SGP en Lijst Haack.

Verblijfsrecreatie

Een door de fractie PvdA, mede namens de fracties LSD, Lijst Haack en GroenLinks, ingediend amendement, om aan de lijst te honoreren prioriteiten voor het jaar 2019 toe te voegen het Uitvoeren behoefteonderzoek verblijfsrecreatieve eenheden (€ 25.000) en de hieruit voortvloeiende lasten in 2019 te dekken uit de budgettaire ruimte, wordt met algemene stemmen aangenomen.

Asbest

Een door de fracties SP en SGP, mede namens de fracties LSD, Lijst Haack, GroenLinks, Lijst Jet van Gent, CDA en CU, ingediend amendement, om:
1. Aan de te honoreren prioriteiten wordt voor 2019 toegevoegd een budget van € 25.000 voor het inventariseren van zowel particuliere als bedrijfsmatige asbestdaken binnen de gemeente. De lasten worden gedekt uit de algemene reserve.
2. Het college onderzoekt de mogelijkheden om een gemeentelijke regeling op te stellen voor financiële ondersteuning voor vervanging van asbestdaken in bezit zijnde van zowel particulieren als bedrijven, aanvullend aan landelijke regelingen, zonder daarbij een ondergrens aan te houden wat betreft het totaal dakoppervlak.
3. De resultaten van de punten 1 en 2 worden middels een raadsvoorstel aan de raad voorgelegd.
wordt met algemene stemmen aangenomen.

De begroting

De geamendeerde Programmabegroting 2019 – 2022 wordt met 21 stemmen voor en 2 stemmen vastgesteld. Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, GroenLinks, CU, D66, PvdA, Lijst Haack en Lijst Jet van Gent. Tegen stemt de fractie SP.

Wegwijzers

Een door de fracties LSD en Lijst Haack, mede namens de fracties VVD, CDA, CU en SGP, ingediende en tijdens de vergadering nog aangepaste motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht eerst de verschillende mogelijkheden aangaande de dynamische parkeerbewegwijzering rondom Zierikzee op N wegen te onderzoeken en deze in 2019 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen, wordt met algemene stemmen aangenomen.

Bijen

Een door de fractie SP, mede namens de fractie Lijst Jet van Gent, ingediende motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht:
1. In de gesprekken met ASD / ZLTO en bijenhoudersvereniging over het realiseren van meer biodiversiteit in het buitengebied, en bij de uitwerking van het gezamenlijke plan hiertoe de mogelijkheden voor het toepassen van strokenteelt op Schouwen-Duiveland te verkennen en eventuele belemmeringen in kaart te brengen;
2. Bij het zoeken naar middelen voor de uitvoering van het gezamenlijke plan om invulling aan de bijenstrategie te geven ook middelen te zoeken om eventuele belemmeringen bij de toepassing van strokenteelt weg te nemen;
wordt met 11 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen.
Voor stemmen de fracties CDA, GroenLinks, SP, CU, D66, PvdA en Lijst Jet van Gent. Tegen stemmen de fracties LSD, SGP, VVD en Lijst Haack.

Energieagenda

Een door de fractie CU, mede namens de fracties CDA, GroenLinks, LSD en Lijst Haack, ingediende motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen de energieagenda als vast agendapunt te agenderen bij de totstandkoming van een stads-, of dorpsvisie, wordt met algemene stemmen aangenomen.

Bussen

Een door de fractie CDA, mede namens de fracties GroenLinks, LSD, Lijst Haack, CU en GroenLinks, ingediende en tijdens de vergadering aangepaste motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen in de eerste helft van 2019 te komen met een raadsvoorstel te komen om het parkeren van bussen en/of touringcars in Zierikzee te reguleren, dit teneinde de verkeers- en parkeerdruk in en om Zierikzee te verminderen en de verkeersveiligheid te bevorderen, wordt met algemene stemmen aangenomen.

Regelingen

Een door de fractie CDA, mede namens de fracties GroenLinks, LSD, Lijst Haack en D66, ingediende motie, waarin via de gemeentelijke vertegenwoordigers de besturen van de gemeenschappelijke regelingen, waaraan de gemeente Schouwen-Duiveland deelneemt, worden opgeroepen net als de Veiligheidsregio Zeeland, het instellen van een raadsklankbordgroep nadrukkelijk te overwegen en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten te informeren over het op dit verzoek ingenomen standpunt, wordt met 19 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, GroenLinks, CU, D66 en Lijst Haack. Tegen stemmen de fracties SP, PvdA en Lijst Jet van Gent.

Diversiteit

Een door de fractie CDA, mede namens de fracties LSD, Lijst Let van Gent, Lijst Haack en VVD, ingediende motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht beleid te ontwikkelen op diversiteit, wordt met 18 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, CDA, VVD, GroenLinks, CU, D66, PvdA, Lijst Haack en Lijst Jet van Gent.
Tegen stemmen de fracties SGP en SP.

Connexxion

Een door de fractie D66, mede namens de Lijst Jet van Gent ingediende en tijdens de vergadering aangepaste motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht:
• in overleg te treden met Connexxion, de provincie Zeeland en de verschillende eigenaren van- en rond het terrein van het busstation aan de Grachtweg in Zierikzee om een plan te maken voor de ontwikkeling van het busstation van Zierikzee tot eigentijds transferium;
• bij de ontwikkeling van dit plan de reiziger nadrukkelijk te betrekken, door als een van de gesprekspartners voor totstandkoming van dit plan er een reizigersvereniging bij te betrekken. Reizigersvereniging Rover heeft hier de voorkeur, zij vertegenwoordigen vele reizigers met een handig aanspreekpunt;
wordt met algemene stemmen aangenomen.

Leerlingen

Een door de fractie SGP, mede namens de fracties LSD, GroenLinks, VVD en Lijst Haack ingediende motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht:
1. de gemeenteraad tussentijds zowel inhoudelijk als financieel goed op de hoogte te houden van de het verloop van de realisatie van dit project en over de (toekomstige) ontwikkeling van de leerlingenaantallen;
2. dit een prominente plaats te geven in de periodieke rapportages over de uitvoering van de programmabegroting;
3. zich te blijven inspannen om de samenwerking tussen het openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs ook qua huisvesting te bevorderen;
wordt met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, GroenLinks, CU, D66, Lijst Haack en Lijst Jet van Gent.
Tegen stemmen de fracties SP en PvdA.

Zoetwater

Een door de fractie SGP, mede namens de fracties LSD, GroenLinks, VVD, Lijst Jet van Gent en Lijst Haack ingediende motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen:
roept het college van burgemeester en wethouders op:
• bij het zoeken van oplossingen voor een goede zoetwatervoorziening voor de agrarische sector van meet af aan niet alleen te focussen op het optimaliseren van het reeds aanwezige zoetwater en andere teelten of teeltwijzen, maar minstens even intensief in te zetten op het verkennen zoetwateraanvoer van buitenaf;
• dit in nauw overleg te doen met de relevante spelers (agrarische sector, Waterschap, etc.) en ter discussie te stellen binnen de relevante overleggremia;
wordt met algemene stemmen aangenomen.

Evenementen

Een door de fractie GroenLinks, mede namens de fracties CDA, CU, SGP, LSD, Lijst Haack, VVD en D66, ingediende motie, waarin de burgemeester wordt verzocht met voorstellen te komen om in overleg met de commissie het evenementenbeleid aan te passen ter beperking van het afval, wordt met algemene stemmen aangenomen.

Tiny houses

Een door de fractie GroenLinks, mede namens de fracties LSD en Lijst Haack, ingediende en tijdens de vergadering aangepaste motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht:
• na te gaan welke locaties geschikt zijn voor het plaatsen van tiny houses;
• richtlijnen te formuleren in verband met het (tijdelijk) plaatsen van en wonen in tiny houses;
wordt met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, GroenLinks, CU, D66, PvdA en Lijst Haack. Tegen stemmen de fracties SP en Lijst Jet van Gent.

Brommers

Een door de fractie GroenLinks ingediende motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht:
1. na te gaan welke maatregelen genomen kunnen worden om de hinder ten gevolge van brommers met verbrandingsmotor in het kerngebied van de binnenstad van Zierikzee te beperken;
2. de raad een voorstel te doen voor het nemen van maatregelen;
wordt met 2 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen.
Voor stemt de fractie GroenLinks. Tegen stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, SP, CU, D66, PvdA, Lijst Haack en Lijst Jet van Gent

Afval

Een door de fractie GroenLinks, mede namens de fracties CDA, CU, SGP, LSD, Lijst Haack, Lijst Jet van Gent en D66, ingediende motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht:
1. te overleggen met verschillende belanghebbende organisaties om na te gaan of een nieuwe vorm van een functionaliteit kan ontstaan voor hergebruik van afval en goederen, en onder welke voorwaarden;
2. hierover de raad te informeren via een raadsbrief uiterlijk voor het 4e kwartaal van 2019;
wordt met 21 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, GroenLinks, SP, CU, D66, PvdA, Lijst Haack en Lijst Jet van Gent. Tegen stemt de fractie VVD.

Energiek

Een door de fractie GroenLinks, mede namens de fracties SGP, LSD, Lijst Haack, VVD, CDA en CU ingediende motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht te onderzoeken of Schouwen-Duiveland kan aansluiten bij Platform Energiek Zeeland, wordt met 19 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, GroenLinks, CU, PvdA en Lijst Haack.Tegen stemmen de fracties SP, D66 en Lijst Jet van Gent.

Schelphoek

Een door de fractie Lijst Jet van Gent ingediende en tijdens de vergadering aangepaste motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen om bij de verantwoordelijke beheerders aan te dringen om de volgende werkzaamheden zo snel mogelijk te verrichten:
1. de trailerhelling aan te passen en voorzien van een nieuwe lange steiger zodat deze voldoet aan de huidige eisen;
2. de baai structureel uit te baggeren zodat de functie voor de visserij en duiksport behouden kan blijven;
3. het strandje op te schonen en op te spuiten met nieuw zand om zo weer toegankelijk te zijn voor kleinschalige dagrecreatie;
wordt met 16 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, VVD, GroenLinks, SP, D66, PvdA, Lijst Haack en Lijst Jet van Gent. Tegen stemmen de fracties CDA, SGP en CU.

Speelruimte

Een door de fractie Lijst Jet van Gent ingediende en tijdens de vergadering aangepaste en later nogmaals aangepaste motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen om het beleid speelruimtevoorzieningen voor alle leeftijden mee te nemen in de totstandkoming van de stads- en dorpsvisies, wordt met 21 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, SP, CU, D66, PvdA, Lijst Haack en Lijst Jet van Gent.
Tegen stemmen de fracties GroenLinks.

Schutting

Een door de fractie Lijst Jet van Gent ingediende en tijdens de vergadering aangepaste motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen om bij bouwbedrijf Boogert te vragen of de schutting wordt verwijderd en de op deze bouwplaats een speeltuin met bloemenweide wordt gerealiseerd;
wordt met 4 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen.
Voor stemmen de fracties SP, D66 en Lijst Jet van Gent. Tegen stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, GroenLinks, CU, PvdA en Lijst Haack.

Bomen

Een door de fracties SP en GroenLinks, mede namens de fracties LSD, Lijst Haack,D66, CDA, CU en VVD, ingediende motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht:
1. te onderzoeken op welke wijze de bescherming en het behoud van waardevolle en/of monumentale bomen geregeld kan worden in aanloop naar de herijking van het bomenbeleidsplan voor Schouwen-Duiveland, daarbij gebruik makend van de informatie uit de factsheet van de Bomenstichting (zie bijlage) en de mogelijkheid de APV aan te passen op dit onderwerp naar voorbeeld van de model-verordening van de VNG;
2. op een zo kort mogelijke termijn een voorstel aan de raad voor te leggen waarmee de voorlopige beschermingsmaatregelen worden vastgelegd;
3. bij de herijking van het bomenbeleid de beschermingsmaatregelen definitief op te nemen;
wordt met algemene stemmen aangenomen.

vrijdag 9 november 2018