Actueel SD

Ondanks regen blijft waterschap alert op waterpeil

Ondanks dat het weer een kentering laten zien, neemt het waterschap (al dan niet in samenwerking met andere partijen) nog verschillende extra maatregelen vanwege de droogte.

Daarnaast houdt het waterschap de waterkeringen, wegen en het groen dat in beheer is nauwlettend in de gaten voor eventuele schade door de droogte.
Op Tholen, Sint Philipsland en de Reigerbergsche polder (Rilland) wordt zoet water ingelaten uit het Volkerak-Zoommeer. Vanwege het feitelijke watertekort wordt landelijk bekeken hoe zoet water in Nederland wordt verdeeld. De Volkeraksluis staat slechts deels open. Dat betekent dat ook de zoetwateraanvoer van het Volkerak-Zoommeer naar Tholen, Sint Philipsland en de Reigerbergsche polder afneemt en de kwaliteit van het aangevoerde water kan afnemen. Het waterschap attendeert agrariërs op de afnemende kwaliteit en adviseert het chloridegehalte van het water goed in de gaten te houden voordat het gebruikt wordt voor beregening. Rijkswaterstaat beslist over de instellingen van de Volkeraksluis.
Waar mogelijk gebruikt het waterschap gezuiverd water van de rioolwaterzuiveringen, effluent, om de waterpeilen in het slotenstelsel op te hogen. Dit gebeurt inmiddels bij twaalf van de zestien zuiveringen in Zeeland. Bij de vier zuiveringen waarbij het effluent nog niet terug het watersysteem wordt ingelaten, is dit wel mogelijk maar nog niet noodzakelijk. Dit betreft de zuiveringen: Tholen, Mastgat (Duiveland), Westerschouwen en Waarde. Het resultaat van deze maatregel is boven verwachting goed. Het effluent wordt gedoseerd toegelaten en de waterkwaliteit in het slotenstelsel wordt nauwlettend in de gaten gehouden.
Het effluent van de rioolwaterzuivering Walcheren bijvoorbeeld heeft een gebied bereikt van ongeveer 7.500 hectare. De waterpeilen staan hierdoor nagenoeg weer op het gewenste zomerpeil. Voldoende oppervlaktewater beperkt uitdroging en mogelijke inklinking van veenlagen.
De waterpeilen in het gebied Maelstede (Kapelle) staan hoog genoeg om het oppervlaktewater via gemaal De Poel in Goes verder uit te spreiden in Zuid-Beveland. Het water uit het gebied komt van de zuivering Willem Annapolder in Kapelle.
De maatregelen om effluent toe te laten in het watersysteem kan alleen in droog weer worden toegepast. Zodra er neerslag valt, stopt het waterschap met deze maatregel. Omdat na lange periode van droogte veel stof en ander vuil via de riolering meekomt in het afvalwater, verandert de samenstelling van het afvalwater waardoor het zuiveringsresultaat minder constant is.
In een ander deel van Zeeland hebben agrariërs die water onttrekken uit de Brabantse Wal gevraagd om water uit het spuikanaal van het Volkerak-Zoommeer te gebruiken. Rijkswaterstaat heeft als beheerder van het Volkerak-Zoommeer en het spuikanaal hiervoor onder voorwaarden toestemming gegeven, het waterschap heeft op zijn beurt toestemming gegeven om dit gebiedsvreemde water te ontvangen in het Zeeuwse oppervlaktewater. De agrariërs hebben met toestemming van partijen pompen geplaatst om dit water uit het spuikanaal te pompen. Vanwege de te verwachten neerslag zijn deze onttrekkingen inmiddels gestopt.
De weersverwachting voor de komende week geeft een verandering aan: lagere temperaturen en hier en daar neerslag. Vanzelfsprekend is dit positief voor het neerslagtekort, toch houdt het waterschap ook rekening met negatieve gevolgen van deze weersverandering.
Een regenbui kan plaatselijk namelijk een kwetsbaar evenwicht verstoren. Tijdens het rustige, warme en droge weer kan het water gelaagd raken. De onderlaag van het water is zuurstofloos geworden en als het ware afgedekt (en geïsoleerd) door een dunne laag zuurstofrijk water. Overvloedige neerslag en wind zorgen dat het water weer gemengd wordt, waarbij de zuurstofloze, stinkende onderlaag naar boven komt. Dit natuurlijke verschijnsel heet ‘omkering’.
Het zuurstoftekort kan tijdelijk vissterfte veroorzaken. Met enkele dagen is dit verschijnsel verdwenen. Vanuit de lucht wordt de zuurstof weer aangevuld en wordt de waterkwaliteit vanzelf weer normaal. De regenbui die eigenlijk de normale toestand van het water herstelt, veroorzaakt dus eerst een tijdelijke dip in de waterkwaliteit.
Het waterschap raadt aan om contact met de dode vissen of het water waarin ze liggen te vermijden. Huisdieren kunnen daar ziek van worden. Mensen die in aanraking komen met het water wordt geadviseerd normale hygiëne toe te passen, zoals het wassen van de handen. Er wordt aangeraden om de dode vissen niet aan te raken, maar de vissterfte zo snel mogelijk te melden.
Wanneer u dode vissen ziet, dan kunt u dit melden bij de terreinbeheerder.

donderdag 9 augustus 2018