Actueel SD

De besluiten van de raad op een rijtje

De gemeenteraad heeft donderdag de begroting voor 2018 aangenomen.

Traditiegetrouw worden er door de politieke partijen ook allerlei voorstellen gedaan. Voor de liefhebbers staan ze hier top een rijtje.
Bijlage besluitvorming over programmabegroting 2018 – 2021

Buurtplek

Een door de fractie CU ingediend amendement, dat voorziet in de realisatie van een buurtplek in Zonnemaire, die mede tot stand komt door de participatie van inwoners, omwonenden, dorpsraad Zonnemaire en lokale ondernemers, wordt na de aanpassing van het LSD-amendement over dorpsplannen, tijdens de vergadering ingetrokken.

Investeringen

Een door de fractie CU, mede namens de fractie SGP ingediend amendement, om binnen het sub-programma 2.1 voor 2018 een activiteit aan te passen, zijnde: Er wordt zo realistisch mogelijk in kaart gebracht in welk tijdspad de investeringen plaats zullen vinden, waarbij mogelijke investeringen in deze tijdsplanning worden gezet, zodat er een beeld ontstaat van de investeringen in relatie tot de budgettaire ruimte, wordt na de aanpassing van het CDA-amendement over lastenverlichting, tijdens de vergadering ingetrokken.

Draaipremie molens

Drie door de fractie alert! ingediende amendementen, betrekking hebbend op draaipremie molens, beeldbepalende boom op rotondes en kostendekkende leges commerciële evenementen, zijn tijdens de vergadering vervangen door drie moties over deze onderwerpen.

Toeristenbelasting

Een door de fractie PvdA, mede namens de fracties LSD en CU ingediende motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen om in het eerste kwartaal 2018 in overleg te treden met de recreatiesector, zodat uiterlijk in de maand mei 2018 de gemeenteraad een onderbouwd voorstel wordt aangeboden om de toeristenbelasting met ingang van het kalenderjaar 2019 structureel te verhogen, is tijdens de vergadering vervangen door een amendement over dit onderwerp.

Belasting

Een door de fractie alert! ingediend amendement, om de gemeentelijke belastingverhoging voor onze inwoners in de programmabegroting voor 2018 te beperken tot de inflatiecorrectie, wordt met 1 stem voor en 20 stemmen tegen verworpen. Voor stemt de fractie alert! Tegen stemmen de fracties LSD, VVD, CDA, SGP, SP, PvdA en CU.

OZB

Een door de fractie CDA, mede namens de fracties VVD en alert! ingediend amendement, om in afwijking van het voorstel € 500.000 beschikbaar te stellen voor een verlaging van de OZB-tarieven en de rest van het structurele voordeel toe te voegen aan de budgettaire ruimte, wordt tijdens de vergadering vervangen door een amendement, mede ingediend door de fracties VVD, CU, SGP en LSD, dat voorziet om in afwijking van het voorstel te besluiten een half miljoen euro in te zetten voor een lastenverlichting en deze te realiseren door een verlaging van de afvalstoffenheffing, waarbij het resterende deel wordt ingezet voor de huisvesting van het basisonderwijs (IHP) en daartoe wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte, wordt met 18 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. Voor stemmen de fracties LSD, VVD, CDA, SGP, SP en CU. Tegen stemmen de fracties PvdA en alert!

Energieagenda

Een door de fractie LSD, mede namens de fracties CDA, VVD en CU ingediend amendement, om voor de uitvoering van de energieagenda geen energiecoördinator aan te stellen, maar de uitvoering in combinatie met de formatie-uitbreiding te beleggen bij de strategische adviseurs, wordt met 16 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. Voor stemmen de fracties LSD, VVD, CDA, SGP en CU. Tegen stemmen de fracties SP, PvdA en alert!

Wijkvoorziening Malta

Een door de fractie LSD, mede namens de fracties CDA, SGP en CU ingediend en tijdens de vergadering aangepast en later nog tekstueel aangepast amendement, om binnen binnen het Sub-Programma 2.1 voor 2018 een activiteit op te nemen om binnen de wijk Malta de behoefte voor een wijkvoorziening te onderzoeken en wat binnen deze voorziening gewenste activiteiten kunnen zijn en op basis daarvan in overleg met Zeeuwland een voorstel uit te werken om bij de herontwikkeling van de locatie van het voormalig MFC of een mogelijk andere geschikte locatie een wijkvoorziening naar aard en omvang van de wijk te realiseren, wordt met 15 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, PvdA, CU en alert! Tegen stemmen de fracties VVD en SP.

Dorpsplannen

Een door de fractie LSD, mede namens de fracties VVD, CU en CDA ingediend en tijdens de vergadering aangepast amendement, om binnen het sub-programma 2.3 voor 2018 een aantal activiteiten toe te voegen betrekking hebbend op Dorpsplan Sirjansland (ontwerp 2018 en realisatie 2019), Dorpsplan Ellemeet (ontwerp 2018 en realisatie 2019), voor andere kernen te komen tot een dorpsvisie- dan wel –plan (doorlopend) en het dorpsplan Zonnemaire in het eerste half jaar van 2018 op te pakken en binnen het afgesproken proces te bekijken of de realisatie van een buurtontmoetingsplek als Quick-Win eerder aan de gemeenteraad ter besluitvorming kan worden voorgelegd, wordt met algemene stemmen aangenomen.

Geld

Een door de fractie LSD, mede namens de fractie CDA, CU en VVD ingediend amendement, dat aanvankelijk voorzag om, indien binnen vastgestelde budgetten voor masterplannen, stads-, dorpsvisies en -plannen / projecten niet gerealiseerd worden, het hierdoor vrij te vallen bedrag in de reserve Uitvoering strategische Visie te stoppen en voor de aanwending van dit geoormerkte bedrag wordt aan de criteria die daarvoor zijn vastgesteld een criterium wordt toegevoegd, namelijk en het vrijgevallen bedrag van € 1,6 miljoen voor het niet doorgaan van het evenemententerrein Renesse alsnog vanuit de algemene reserve in deze bestemmingsreserve te storten, is tijdens de vergadering vervangen door een door de fractie van LSD, mede namens de fractie van CDA ingediend en tijdens de vergadering nog tekstueel nog aangepast amendement, dat er in voorziet dat voor de uitvoering van de masterplannen, de stads-, dorpsvisies en – plannen vanaf 2019 10 jaar lang een jaarlijks bedrag van oplopend € 80.000 per jaar in de begroting wordt opgenomen en hiervoor vanaf 2022 structureel dekking te zoeken en – indien binnen deze jaarlijkse budgetten projecten (nog) niet worden gerealiseerd – het hierdoor vrij te vallen bedrag wordt toegevoegd aan de reserve strategische visie, zodat deze gelden voor dit beleidsdoel direct beschikbaar blijven. Dit vervangend amendement wordt met algemene stemmen aangenomen.

Behoefteonderzoek

Een door de fractie LSD, mede namens de fracties VVD, CDA en CU ingediend amendement, om binnen het sub-programma 3.2 voor 2018 een activiteit toe te voegen waarmee het college van burgemeester en wethouders de opdracht krijgt om op basis van de naar verwachting in het voorjaar van 2018 af te ronden eenhedenbank een behoefteonderzoek recreatieve eenheden te laten uitvoeren, wordt met algemene stemmen aangenomen.

Precario

Een door de fractie LSD, mede namens de fracties VVD en SGP ingediend amendement, om binnen het programma 4 voor 2018 een activiteit aan te passen, zijnde: realisatie verdere vereenvoudiging precarioverordening met voorstel in 2018, zodat de wijziging per 1 januari 2019 kan ingaan, wordt met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. Voor stemmen de fracties LSD, VVD, CDA, SGP, PvdA, CU en alert! Tegen stemt de fractie SP.

Hondenbelasting

Een door de fractie SP ingediend amendement, om de tekst van het onderdeel Hondenbelasting binnen de paragraaf 1.4 ‘Beleidsvoornemens per heffing’ aan te passen, zodat het college van burgemeester en wethouders voor de jaren 2018 – 2021 inzichtelijk maakt wat de consequenties zouden zijn voor de begroting van het afschaffen van de hondenbelasting met ingang van 1 januari 2018 en de gemiste inkomsten daarvan te verrekenen met de totale OZB en dat bij de uitwerking van het voorstel belastingverordeningen 2018, dat in de decembercyclus wordt behandeld door deze gemeenteraad, de afschaffing van de hondenbelasting en verrekening daarvan met de OZB als beleidskeuze wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat de raad een integrale afweging kan maken, wordt tijdens de vergadering vervangen door een amendement, dat voorziet in het aanpassen van de tekst van het onderdeel Hondenbelasting binnen de paragraaf 1.4 ‘Beleidsvoornemens per heffing’, waarbij de tekst als volgt komt te luiden:
– “Voor de jaren 2018-2021 zal het college inzichtelijk maken wat de consequenties zouden zijn voor de begroting van het afschaffen van de hondenbelasting met ingang van 1 januari 2018 en de gemiste inkomsten daarvan te verrekenen met de budgettaire ruimte”.
en waarbij aan de tekst van paragraaf 1.4 verder wordt toegevoegd:
– “Bij de uitwerking van het voorstel belastingverordeningen 2018, dat in de decembercyclus zal worden behandeld door deze gemeenteraad, wordt de afschaffing van de hondenbelasting en verrekening daarvan met de budgettaire ruimte als beleidskeuze voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat de gemeenteraad op 21 december 2017 bij de vaststelling van de ‘Belastingverordeningen 2018’ een integrale afweging kan maken”.
Dit amendement wordt met 20 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. Voor stemmen de fracties LSD, VVD, CDA, SGP, SP, PvdA en CU. Tegen stemt de fractie alert!

Economische Impuls

Een door de fractie VVD, mede namens de fracties LSD, CU en SGP ingediend amendement, om Economische Impuls Zeeland (EIZ) minimaal eenmaal per jaar een accountmanagementrapportage te laten maken met daarin alle projecten die Economische Impuls Zeeland specifiek voor de gemeente Schouwen-Duiveland en die rapportage met de gemeenteraad te delen en verder dat het college van Burgemeester en Wethouders tenminste eenmaal per jaar overleg voert met Economische Impuls Zeeland, waarin de projecten die EIZ voor onze gemeente en de eventuele wensen van de gemeente voor nieuwe projecten worden besproken en hierover wordt teruggekoppeld naar de gemeenteraad, wordt met algemene stemmen aangenomen.

Klimaat

Een door de fractie VVD mede namens de fracties LSD, CU en CDA ingediend en tijdens de vergadering tekstueel nog aangepast amendement, om de gemeente Schouwen-Duiveland vanaf 2018 deelnemer te laten worden aan het Zeeuws Klimaat Fonds en hiertoe in de raadsvergadering van januari 2018 een voorstel voor te leggen, waarin een keuze gemaakt wordt tussen de verschillende maatwerkopties (1 tot en met 5 sterren) die het Zeeuws Klimaat Fonds biedt, wordt met algemene stemmen aangenomen, waarbij raadslid Haack (VVD) aan de beraadslagingen en stemmingen over dit amendement niet heeft deelgenomen.

Milieueducatie

Een door de fracties SGP en PvdA, mede namens de fracties CDA, CU, VVD en SP ingediend en tijdens de vergadering aangepast amendement, om aan sub-programma 2.2 vanaf 2018 bij het onderdeel We wonen naar wens en behoefte als doorlopende activiteit toe te voegen een extra subsidie Natuur- en Milieueducatie Schouwen-Duiveland, waarvoor ten laste van de budgettaire ruimte jaarlijks gedurende de jaren 2018, 2019 en 2020 € 20.000 beschikbaar wordt gesteld en hieraan de voorwaarde te koppelen, dat NME Schouwen-Duiveland een onderzoek start naar de mogelijkheden om zelf nog meer inkomsten te verwerven, waarbij uiterlijk in 2020 / 2021 duidelijk moet zijn en in een voorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd hoeveel subsidie NME Schouwen-Duiveland daarna nodig heeft, wat hun nieuwe inkomstenbronnen zijn en / of worden en hoe hun verdere professionalisering is verlopen en gaat verlopen, wordt met algemene stemmen aangenomen.

Toeristenbelasting

Een door de PvdA-fractie, mede namens de fracties LSD, VVD en CU ingediend amendement, dat voorziet in:
1. Het college gaat in overleg met de recreatiesector over het onderwerp ‘structurele verhoging van de toeristenbelasting’.
2. Het college legt een voorstel structurele verhoging toeristenbelasting en de visie Toeristische Hoofd Structuur (THS) en het uitvoeringsprogramma THS uiterlijk in de cyclus van mei 2018 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.
3. Ook indien er vertraging optreedt in het proces om te komen tot de THS visie met bijbehorend uitvoeringsprogramma legt het college uiterlijk in mei 2018 een voorstel tot structurele verhoging toeristenbelasting voor aan de gemeenteraad, zodat de structurele verhoging in kan gaan per kalenderjaar 2019;
4. De extra inkomsten die bovenop de inflatoire verhoging worden verkregen zijn een extra financiële impuls voor de voorziening ‘Schouwen-Duiveland kiest voor Toerisme’, waarmee geanticipeerd wordt op het (deels) uitvoering kunnen geven aan nieuwe ontwikkelingen, zowel vanuit de toeristische kernen als vanuit de nog op te stellen toeristische hoofdstructuur;
wordt met 20 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. Voor stemmen de fracties LSD, VVD, CDA, SGP, SP, PvdA en CU. Tegen stemt de fractie alert!

Gehandicaptenparkeerkaart

Een door de fractie CU, mede namens de fracties LSD en VVD ingediende en tijdens de vergadering nog aangepaste motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht bij de voor de raadsvergadering van december 2017 aan te bieden voorstellen tot vaststelling van de legestarieven voor 2018 voor het aanvragen van gehandicaptenparkeerkaarten voor het aanvragen van gehandicaptenparkeerkaarten bij het honoreren van de aanvraag (bij het medisch in aanmerking komen voor zo’n kaart) een tarief van € 0,00 op te nemen en bij het afwijzen van de aanvraag (dus niet in aanmerking komen op medische gronden) de gemaakte kosten in rekening worden gebracht (met de mogelijkheid een beroep te doen op de bijzondere bijstand), wordt met algemene stemmen aangenomen, waarbij raadslid Hoeijmakers (alert!) aan de beraadslagingen en stemming over deze motie niet heeft deelgenomen.

Invalidenparkeerkaart
Een door de fractie CU, mede namens de fracties LSD, VVD en SGP ingediende motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht bij de voor de raadsvergadering van december 2017 aan te bieden voorstellen tot vaststelling van de legestarieven voor 2018 voor het aanvragen van de aanleg van een invalidenparkeerplaats uit te gaan van een kostendekkingspercentage van 50%, waarbij de structureel te derven legesinkomsten ten laste worden gebracht van de budgettaire ruimte, wordt met algemene stemmen aangenomen, waarbij raadslid Hoeijmakers (alert!) aan de beraadslagingen en stemming over deze motie niet heeft deelgenomen.

Bomen op rotonde
Een door de fractie alert!, mede namens de fractie LSD, mede namens de fracties CU en LSD ingediende motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht het plaatsen van een beeldbepalende boom in het midden van rotondes in onze gemeente te onderzoeken en waar mogelijk te realiseren, wordt met 14 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. Voor stemmen de fracties
LSD, CDA, SP, PvdA, CU en alert! Tegen stemmen de fracties VVD en SGP.

Draairegeling
Een door de fractie alert!, mede namens de fracties LSD, VVD, CU en CDA ingediende motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht te onderzoeken hoe en vervolgens te realiseren, dat de per 2018 beëindigde draaipremieregeling van de Provincie voor vrijwillige molenaars op gelijkwaardige manier gecontinueerd wordt en hiervoor met een voorstel te komen hoe dit structureel te bekostigen, wordt met algemene stemmen aangenomen.

Evenementen

Een door de fractie alert!, mede namens de fractie van LSD ingediende motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht een voorstel uit te werken om de leges voor grote commerciële evenementen (titel 3) kostendekkend te maken en dit te betrekken voor de raadsvergadering van december 2017 aan te bieden voorstellen tot vaststelling van de legestarieven 2018, waarbij in dit voorstel een nadere definitie gegeven wordt van het in het onderzoek gehanteerde begrip : “grote commerciële evenementen”, wordt met 17 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, SP, PvdA, CU en alert! Tegen stemt de fractie VVD.

Tijdens de behandeling worden de volgende toezeggingen gedaan:

Wethouder Van den Berg zegt een raadsbrief toe over de waterkwaliteit in de Grevelingen.

Wethouder Van Burg zegt een raadsbrief over het Stadshuismuseum toe.

Wethouder Van den Bos zegt toe dat in de voorgangsrapportage Sociaal Domein informatie wordt opgenomen over het plan en de maatregelen in het kader van het VN-gedrag mensen met een beperking.

Wethouder Van den Bos neemt de suggestie voor een bindingsavond van De Zuidhoek over.

Burgemeester Rabelink zegt toe:
– de suggestie van de LSD-fractie om eilandmarketing naar externe partijen uit te zetten mee te nemen;
– de raad binnen afzienbare tijd te informeren over hoe de functionele scheiding tussen handhaving, leefbaarheid en verkeerscontrole vorm wordt gegeven;
– de motie burgerinitiatief mee te nemen in de rapportage netwerksamenleving;

Zierikzee zondagen

vrijdag 10 november 2017